W przyszłym roku ma wejść w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwi  łatwiejsze ściąganie zagranicznych alimentów w krajach Unii Europejskiej.

Do Kodeksu zostanie dodany krótki rozdział dotyczący wykonalności orzeczeń, ugód sądowych idokumentów urzędowych z państw członkowskich UE w sprawach alimentacyjnych.

Celem projektu jest przede wszystkim wprowadzenie przepisów wykonywujących regulacje rozporządzeniaRady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Rozporządzenie to nie wymaga implementacji i ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce, jednakże bez zmian w k.p.c. jego stosowanie byłoby bardzo uciążliwe.

Nowe przepisy mają otrzymać następującebrzmienie:

„TytułVI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskich w sprawach alimentacyjnych


Art. 1153(10). Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne w państwach członkowskich Unii Europejskich będących stronami Protokołu o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych,przyjętego 23 listopada 2007 r., o którym mowa w przepisach odrębnych, jakrównież pochodzące z tych państw członkowskich i w nich wykonalne ugody sądowei dokumenty urzędowe w sprawach alimentacyjnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności.


Art. 1153(11). Tytułom egzekucyjnym, októrych mowa w art. 115310, klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonow ywłaściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.


Art. 1153(12). Przepisów art.1150-1152 nie stosuje się.”Oznacza to, że wyroki bądź ugody, które zapadną w sprawach alimentacyjnych w jednym z państw UE  będą mogły być wykonane winnym z państw, po uzyskaniu klauzuli wykonalności. Nadawać ją będą sądy miejsca zamieszkania dłużnika, bądź miejsca gdzie będzie wszczęta egzekucja.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!