Temida jest kobietą Temida jest kobietą

W dniu dzisiejszym po wakacyjnej przerwie zbiera się Sejm. Pod obrady trafi projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej tzw. ustawa żłobkowa czyli Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Co zakłada projekt ustawy o opiece nad dziećmi?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem proponowanej ustawy jest przede wszystkim:

„tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodziców zarówno w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci. Proponowane rozwiązania mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej” 

Cele szczegółowe to:

a) poprawa dostępu do wczesnej edukacji, co znacząco podwyższy jakość kapitału
ludzkiego i w przyszłości przełoży się na wyższą stopę wzrostu gospodarczego,
b) promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i mężczyzną,
c) zapewnienie opieki większej liczbie dzieci przełoży się na szybszy powrót kobiet na
rynek pracy i wzrost ich aktywności zawodowej,
d) większa aktywność zawodowa kobiet oznacza lepszą sytuację dochodową ich
gospodarstw domowych i co za tym idzie, ograniczenie skali ubóstwa. 

Co mówi ustawa?

Zajrzyjmy zatem do projektu ustawy.
W artykule 2 proponowanej ustawy czytamy:

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie
żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz
edukacyjna. Opieką może być objęte dziecko w wieku do lat 3.
 

Do żłobka może trafić dziecko po ukończeniu 20 tygodnia życia (czyli w praktyce zaraz po upływie okresu urlopu macierzyńskiego), w klubie dziecięcym będą mogły przebywać dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia.

Żłobki oraz kluby dziecięce będą mogły tworzyćgminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W każdym żłobku dziecki muszą mieć zapewnioną opiekę przez 10 godzin dziennie, w klubach – przez 5.
Żłobki i kluby dziecięce będą działały na podstawie statutów, ich pracę będą regulowały regulaminy.

Ustawa określa również wymagania stawiane kadrze pedagogicznej, do ustawy ma zostać wydane rozporządzenie regulujące wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.
Zgodnie z ustawą prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego będzie wymagało wpisu do specjalnego rejestru.

Kim ma być dzienny opiekun?

Zgodnie z założeniami ustawy dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Osoba taka będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi powyżej 20 tygodnia życia, w liczbie maksymalnie 5.

Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
5) odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, edukacji
małego dziecka lub psychologii dziecięcej oraz z zakresu udzielania dziecku
pierwszej pomocy, albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, 

Każdy opiekun będzie podlegać obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
 

Niania

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy, o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”. 

Umowę uaktywniającą będą mogli zawrzeć z nianią rodzice dziecka. Umowa będzie musiała przybrać formę pisemną. Niania pracująca na podstawie takiej umowy będzie miała odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

Ile będą wynosiły opłaty?

Zgodnie z założeniami projektu  w żłobkach,  klubach  i u dziennych opiekunów tworzonych przez gminy wysokość opłat będzie regulowała uchwała rady gminy. Rada gminy będzie również władna do uchwalenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Prowadzący żłobki i kluby będą mogli otrzymać dotacje celowe na każde dziecko.
Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Premier szacuje, że dzięki tej ustawie w ciągu 4 lat przybędzie 400 tys. miejsc w placówkach.
Więcej na temat proponowanych zmian możecie przeczytać w Gazecie Prawnej .
Projekt ustawy jest dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Miejmy nadzieję, że zmiany wejdą w życie szybko, tym bardziej, że Sejm ma pracować nad pakietem ustaw w trybie nadzwyczajnym.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz bonus!

Włącz się do dyskusji

Witam serdecznie, bardzo dziękuję za ten artykuł! Chciałabym zwrócić uwagę na art. 72 w/w Ustawy – "Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność
gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność
na podstawie dotychczasowych przepisów."
Czy to jest furtka dla istniejących klubików dla dzieci, by nadal istnieć troszkę na zasadzie freestyle? Bo chyba w chwili obecnej brak przepisów prawnych regulujących działalność tego typu instytucji?…

Szczerze mówiąc "pożyjemy, zobaczymy". Przepisy to jedno, urzędnicy drugie. Ponadto nie wiem, czy ustawa w zaprojektowanym kształcie dotrwa do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Ale – jeżeli jest potrzeba to może kiedyś zajmę się tym tematem.
Pozdrawiam.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279