Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dla kogo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków będzie dobrym wyborem?

Od kilku lat w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy zapisy o ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków.
Przepisy te brzmią następująco:

Art. 513. § 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej (…) oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
1)   darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
2)   usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
3)   nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
Art. 514. § 1. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
§ 2. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.
§ 3. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.
Art. 515. § 1. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.
§ 2. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Jaki był cel wprowadzenia tego typu instytucji?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ma chronić tego małżonka, któremu w trakcie trwania związku małżeńskiego jego majątek przyrósł w w mniejszym stopniu niż drugiemu z małżonków.
Chodzi tu głównie o sytuacje, gdy jedno z małżonków jest np. aktywne zawodowo i świetnie zarabia, drugie zaś np. opiekuje się dziećmi.
W przypadku rozwodu małżonek, którego dorobek „urósł” w stopniu mniejszym może żądać od drugiego małżonka wyrównania.


Wyrównać dorobki można  na dwa sposoby : 1. polubownie – w drodze umowy między byłymi małżonkami
2. sądownie – w drodze powództwa o zapłatę lub o przeniesienie prawa Roszczenie o wyrównanie dorobków przedawnia się z upływem lat 10 od chwili ustania rozdzielności majątkowej.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

dzień dobry, mam takie pytanie (nie znajduje nigdzie na nie odpowiedzi..) czy w sprawie o rozwód można żądać zapłaty tytułem wyrównania dorobków? Innymi słowy w pozwie napisać w pkt. 1.wnoszę o rozwiązanie w małżeństwa…, a w pkt. 2 wnoszę o zapłatę ….
Będę wdzięczna za odpowiedz.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279