Temida jest kobietą Temida jest kobietą

W momencie, kiedy ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wejdzie w życie dziećmi będą mogli zajmować się tzw. dzienni opiekunowie.

Kim będzie dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem będzie osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług). Taka osoba będzie mogła opiekować się maluchami w wieku od 20 tygodni do trzech lat (w wyjątkowych przypadkach do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia). Pod opieką dziennego opiekuna będzie mogło przebywać maksymalnie pięcioro dzieci.

Zadania dziennego opiekuna

Do  zadań dziennego opiekuna będzie należało m. in.

1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Dziennym opiekunem zostanie osoba, która

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6) odbyła specjalne szkolenie

Kolejny wpis na temat dziennych opiekunów dostępny jest TU – KLIK.

Włącz się do dyskusji

Witam,
a czy ja, jako matka 21 miesięcznego dziecka mogę zostać dla niej opiekunem:) ? Tak z ciekawości, czy to jakoś zostało ustalone w ustawie?

pozdrawiam Aleksandra B.

Chodzi o opiekę nad cudzymi dziećmi, nie własnymi.
Opiekunem własnego dziecka jest Pani z mocy prawa.
Pozdrawiam.

Witam,
Część z tych informacji znajdzie się w jednym z kolejnych wpisów na blogu.
Gdy ustawa wejdzie w życie rozpoczniemy również szkolenia wyjaśniające jak zostać dziennym opiekunem.
Pozdrawiam.

To dowód, że nawet krótki post może być bardzo wartościowy 🙂 Ostatnio miałem klientkę, która chciała otworzyć mini-przedszkole – odeślę ją tutaj 🙂

Czy aby zostać opiekunem dziennym trzeba posiadać specjalne warunki lokalowe?
Ile może wynieść wynagrodzenie opiekuna dziennego jeśli opiekuje się maksymalnie 5 dzieci (w tym jedno swoje)?
Czy jeśli posiadam wykształcenie pedagogiczne kierunek pedag. opiekuńczo – wychowawcza muszę odbyć dodatkowe szkolenie przewidziane w ustawie?

7 lutego 2011 został przedstawiony projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkoleń na opiekuna dziennego, niestety nic tam nie ma kto i na jakich zasadach będzie przeprowadzał takie szkolenia…

Mam pytanie zasadnicze dla tych, którzy chcieliby zostać opiekunami dziennymi. Czy ja jako osoba chcąca zostać opiekunem dziennym sama muszę zapłacić za to 160 godzinne szkolenie?
Bo jeśli tak to koszt takiego szkolenia z pewnością nie będzie mały a to spowoduje, że gro osób zainteresowanych odpadnie na wstępie.
Pozdrawiam

Jeżeli dziennym opiekunem chce zostać osoba która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun to takiego szkolenia odbywać nie musi.
Jeśli jest to pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy ( i taka osoba nie pracowała przez 12 miesięcy przed zostaniem dziennym opiekunem z małymi dziećmi) to musi odbyć 40-godzinne szkolenie uzupełniające.
Najdłuższe szkolenie ( warsztaty i ćwiczenia) muszą przejść osoby nie mające żadnych uprawnień, w praktyce przygotowujące się do nowego zawodu – dziennego opiekuna. Aby gmina podpisała z taką osobą umowę – musi ona spełniać wszystkie ustawowe wymagania, a więc również legitymować się szkoleniem. Ustawa nie przewidziała zewnętrznego źródła finansowania szkoleń, zatem należy je traktować jak własne podnoszenie kwalifikacji zawodowych płatne ze swoich środków. Faktem jest, że dziennym opiekunem będą mogły zostać osoby odpowiednio przeszkolone i umiejące fachowo sprawować opiekę nad maluchami.
Pozdrawiam.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279