Przez przypadek odkryłam działający od niedawna nowy portal dla Mam z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nazywa się Mamywsieci.pl .

Portal ma ułatwiać wybór przedszkola czy żłobka; zawiera przydatne informacje związane z ciążą i porodem. Jest też garść informacji prawnych. Czytelniczki mają możliwość udzielania się na forum oraz blogowania.

Polecam!

 

Wszystkich zainteresowanych informacjami na temat zakładania żłobków, klubów dziecięcych, zatrudnianiem dziennych opiekunów oraz niań zapraszam  na:

Kongres do Warszawy – 18.04. 2011

Zainteresowanych szkoleniami zapraszam:

Tak ma być oczywiście w przyszłości.

Obecnie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla osób dobrowolnie ubezpieczonych (np. prowadzących działalność gospodarczą) są bardzo restrykcyjne. Wystarczy, że opłacimy składkę jeden dzień po terminie i już tracimy ciągłość ubezpieczenia. Tylko w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego może zgodzić się na opłacenie składki po upływie terminu.

Ministerstwo Gospodarki zamierza ograniczać bariery administracyjne i obowiązki informacyjne obywateli oraz przedsiębiorców i przygotowało projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt zakłada rezygnację z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i chorobowego na skutek nieopłacenia w terminie
składek (wykreślenie art. 14 ust. 2 pkt. 2).

W przypadku niezapłacenia składki w terminie byłby one dochodzone przymusowo, a do czasu ich uregulowania ZUS mógłby wstrzymać wypłatę należnego świadczenia np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Nie wiesz jak wypełniać prawidłowo dokumenty ZUS – zapisz się i pobierz za darmo wypełnione wzory formularzy

zbieg tytułów ubezpieczenia

Często zdarza się, że pracujemy w kilku miejscach, przez co mamy tzw. zbieg tytułów ubezpieczenia. Pracę na etacie łączymy z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, mamy dwie umowy zlecenia itp.

Jak wówczas wygląda kwestia składek na ubezpieczenie społeczne?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że każdy rodzaj pracy rodzi obowiązek ubezpieczeniowy, zatem łącząc pracę w kilku miejscach wychodzi nam  zbieg tytułów ubezpieczenia

 1. Gdy pracujemy na kilku etatach (umowach o pracę) – każda z nich jest odrębna i od każdej pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, chorobowe oraz składkę zdrowotną,
 2. Mamy podpisanych kilka umów zlecenia – w takim przypadku składki będą opłacane tylko z umowy zawartej wcześniej,
 3. Jeżeli mamy podpisaną umowę o pracę i jednocześnie prowadzimy działalność gospodarczą – składki obowiązkowo odprowadzane są z tytułu umowy o pracę, z działalności mamy obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej,
 4. Gdy pracujemy na umowę zlecenie i prowadzimy działalność – tu także składki są opłacane ze starszego tytułu,
 5. Gdy mamy kilka firm – składki opłacamy z dowolnie wybranej,
 6. Jeżeli pracujemy na umowę o dzieło – takie umowy zwolnione są z obowiązku odprowadzania składek, z jednym wyjątkiem – gdy umowa jest zawarta z własnym pracodawcą wówczas należy odprowadzić wszystkie składki tak jak w przypadku umowy o pracę.

Aktualizacja wpisu 07.12.2018 r.

Obecnie w przypadku umów zlecenia odprowadzamy składki od umów do momentu opłacenia składek do wysokości składek odprowadzanych z tytułu pensji minimalnej.

Przykład:

Mamy podpisane dwie umowy zlecenia: pierwszą na kwotę 300 zł brutto; drugą na 1800 brutto; łącznie na 2100 zł brutto. Składki będą odprowadzone od obu umów zlecenia.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 daje możliwość otwierania żłobków prywatnych.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy prowadzenie takiej placówki będzie opłacalne, na brak klientów raczej narzekać nie powinni. Nie ma jeszcze przepisów wykonawczych, co znacznie utrudnia decyzję z wejściem „w biznes żłobkowy”.

Dobry przykład płynie jednak z  Torunia, gdzie władze właśnie podpisały umowę z niepublicznym żłobkiem. Placówka zacznie działać od kwietnia.

Będzie to już drugi niepubliczny żłobek w Grodzie Kopernika. Pierwszy ruszył w styczniu.

O żłobkach w Toruniu można poczytać w Gazecie oraz Nowościach.

Przypomnijmy – ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech wejdzie w życie już w przyszłym miesiącu.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny program MALUCH („Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”)

Założeniem programu jest dofinansowywane działania  gmin na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Zatem w otwartym konkursie ofert mogą startować gminy zainteresowane otwieraniem:
żłobków
klubów dziecięcych
zatrudnieniem dziennych opiekunów

W ramach programu można będzie można uzyskać dofinansowanie na:

1) wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,
2) adaptację istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
3) budowę lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Jakie gminy mogą startować w Programie?

Każda gmina będzie mogła złożyć swoją ofertę jednakże pod uwagę będą brane takie kwestie jak:
– niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,
– liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,
– wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce,
– sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).
Istotna będzie również wysokość wkładu własnego gminy.
Można więc przypuszczać, że pierwszeństwo będą miały gminy z bardzo małą ilością miejsc w placówkach opiekujących się dziećmi.

Oferty

Gminy zainteresowane przyznaniem dotacji będą musiały złożyć swoją ofertę na specjalnym formularzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Termin złożenia oferty

Termin jest bardzo istotny i oznaczony bardzo nietypowo.
Ofertę będzie trzeba złożyć w terminie 20 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Obecnie mamy projekt tego rozporządzenia, jednakże powinno ono wejść w życie razem z ustawą, lub krótko po niej. Najbardziej prawdopodobny termin składania ofert to kwiecień-maj !
Oferty będzie trzeba składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego, które dokonywać będą ich oceny. Ostatecznego wyboru dokona Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Do przyznania jest 40 milionów złotych – warto więc wykonać pracę, przygotować ofertę i starać się o uzyskanie dofinansowania.
Każda gmina, która planuje wystartować w MALUCHU powinna zacząć przygotowania już teraz.

Przykłady

 1. w przypadku budowy lub zakupu budynku na żłobek dla trzydzieściorga dzieci można uzyskać dofinansowanie w kwocie 630 tys. zł ( przy udziale własnym gminy  wynoszącym przynajmniej 50%)
 2. w przypadku budowy lub zakupu budynku na klub dziecięcy 367 tys. zł
 3. w przypadku dziennych opiekunów – koszt adaptacji lokali gminnych – 20 tys. zł

Do udziału w projekcie przygotowują się np. władze Skwierzyny

 

 

 

Niedawno jedna z moich klientek zapytała mnie, czy po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech będzie mogła legalnie zatrudnić swoją mamę do opieki nad roczną córeczką.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o pokrewieństwo między rodzicami dziecka, a zatrudnianą na podstawie umowy uaktywniającej nianią.

Oznacza to, że nianią będzie mogła zostać np. babcia (dziadek też), pełnoletnia siostra, wujek czy ciocia, albo ktoś inny z rodziny.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech została już opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 45, poz. 235.

wejdzie w życie po miesiącu.

Należy jednak pamiętać, że przepisy na temat legalnego zatrudniania niań wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Kilka dni temu Czytelniczka bloga w komentarzu do postu Urlop macierzyński w 2011 r.

zadała następujące pytanie:

Witam serdecznie, z ciekawością wczytuję się w Pani blog, bo niewiele jest tak rzetelnych i na bieżąco aktualizowanych informacji w tym zakresie w necie. Natomiast nie mogę znaleźć informacji na temat umowy zlecenia… czy przysługuje przyszłej mamie zasiłek macierzyński jeśli nie ma umowy o pracę, a tylko zlecenia? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Faktycznie jeszcze nic nie pisałam o sytuacji przyszłych mam, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenia.
Dziś więc ten brak nadrabiam.

Podstawowymi warunkami do uzyskania zasiłku zgodnie z przepisami są:

 • bycie osobą objętą ubezpieczeniem chorobowym ( lub przebywanie na urlopie wychowawczym)
 • urodzenie dziecka ( ale również gdy rodzice dziecko przyjęli)

Zasiłek macierzyński otrzymają osoby, które spełniają powyższe wymagania i :

 1. są pracownikami (umowa o pracę),
 2. są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 3. wykonują pracę nakładczą,
 4. są osobami wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
 5. prowadzą pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 6. odbywają służbę zastępczą,
 7. wykonują odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 8. są duchownymi

Oznacza to m.in. że niania, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej (pisałam o tym  tutaj ), która będzie miała opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku urodzenia dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Więcej informacji  nt. zasiłku na stronach ZUS

Nie wiesz jak wypełniać prawidłowo dokumenty ZUS – zapisz się i pobierz za darmo wypełnione wzory formularzy

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!