Resortowy Program MALUCH – finansowe wsparcie dla gmin otwierających nowe żłobki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny program MALUCH („Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”)

Założeniem programu jest dofinansowywane działania  gmin na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Zatem w otwartym konkursie ofert mogą startować gminy zainteresowane otwieraniem:
żłobków
klubów dziecięcych
zatrudnieniem dziennych opiekunów

W ramach programu można będzie można uzyskać dofinansowanie na:

1) wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,
2) adaptację istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
3) budowę lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.
 

Jakie gminy mogą startować w Programie?

Każda gmina będzie mogła złożyć swoją ofertę jednakże pod uwagę będą brane takie kwestie jak:
– niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,
– liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,
– wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce,
– sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).
Istotna będzie również wysokość wkładu własnego gminy.
Można więc przypuszczać, że pierwszeństwo będą miały gminy z bardzo małą ilością miejsc w placówkach opiekujących się dziećmi.

Oferty

Gminy zainteresowane przyznaniem dotacji będą musiały złożyć swoją ofertę na specjalnym formularzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 

Termin złożenia oferty

Termin jest bardzo istotny i oznaczony bardzo nietypowo.
Ofertę będzie trzeba złożyć w terminie 20 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Obecnie mamy projekt tego rozporządzenia, jednakże powinno ono wejść w życie razem z ustawą, lub krótko po niej. Najbardziej prawdopodobny termin składania ofert to kwiecień-maj !
Oferty będzie trzeba składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego, które dokonywać będą ich oceny. Ostatecznego wyboru dokona Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Do przyznania jest 40 milionów złotych – warto więc wykonać pracę, przygotować ofertę i starać się o uzyskanie dofinansowania.
Każda gmina, która planuje wystartować w MALUCHU powinna zacząć przygotowania już teraz.
 

Przykłady

  1. w przypadku budowy lub zakupu budynku na żłobek dla trzydzieściorga dzieci można uzyskać dofinansowanie w kwocie 630 tys. zł ( przy udziale własnym gminy  wynoszącym przynajmniej 50%)
  2. w przypadku budowy lub zakupu budynku na klub dziecięcy 367 tys. zł
  3. w przypadku dziennych opiekunów – koszt adaptacji lokali gminnych – 20 tys. zł

Do udziału w projekcie przygotowują się np. władze Skwierzyny

Podobny wpis
Maluch+2019 – ogłoszony!
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami