W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej ukazał się artykuł Gminy nie różnicują stawek opłat za żłobki (tytuł w papierowym wydaniu to: Opłaty za żłobki z błędami).

Autorka tekstu poprosiła mnie o wypowiedź do tego artykułu, na temat opłat za żłobek i klub dziecięcy oraz sposobu ustalania ich wysokości.

Problem z opłatami powstał gdy wojewoda dolnośląski zakwestionował uchwały 3 gmin, w których stawki określono jako procent minimalnego wynagrodzenia – więcej przeczytasz o tym w artykule: Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zamieszczonym  na moim blogu klika dni temu.

Część gmin ustaliło stałe opłaty – najczęściej jako procent wynagrodzenia minimalnego. Tak postąpiono np. w Lublinie, gdzie uchwała już weszła w życie ( uchwała nr 106/IX/2011 z dnia 21 kwietnia br.), oraz w Obornikach Śląskich, Legnicy i Lubinie – gdzie uchwały zakwestionował wojewoda.

Read more »

Konkurs Pracodawca Regionu jest adresowany do firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

Na celu ma uhonorowanie przedsiębiorstw, które są szczególnie przyjazne dla matek powracających do pracy po narodzinach dziecka lub urlopie wychowawczym.

Zgłoszenia mogą nadsyłać Panie – młode mamy, które w swoich firmach zostały potraktowane życzliwie i ze zrozumieniem.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza do 28 czerwca 2011 r.

Najciekawsze prace będą nagrodzone.

Więcej informacji na stronie www.pracodawcaregionu.pl

Kilka dni temu, a dokładnie 14 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
.

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do wymogów nałożonych przez ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Od 1 października rodzice będą mogli zatrudniać nianie na podstawie tzw. umowy uaktywniającej (więcej o tej umowie przeczytasz  na moim blogu – tutaj).

Read more »

Zgodnie z  art. 58 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 rada gminy musi uchwalić wysokość opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka/dzieci oraz wysokość opłaty dodatkowej (za pobyt powyżej 10 godzin w placówce) w gminnym żłobku lub klubie dziecięcym.

Opłaty za pobyt w placówkach niepublicznych ustalają ich właściciele.

Art. 58. 1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.
2. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy.
Obecnie sporo rad gmin podejmuje uchwały określając wysokość opłat na usługi żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy.
O tym, jak wysoka będzie opłata decydują radni w głosowaniu nad projektem uchwały.

Jaki zatem miernik jest odpowiedni aby uchwała spełniała wymogi ustawowe oraz opłata była ekwiwalentna?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zakresu  i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.z 2011r. nr 93,poz.546) uzyskaliśmy możliwość kontaktowania się z urzędami administracji Publicznej w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego konta.

Co więcej do korespondowania z urzędem nie będzie już potrzebny podpis elektroniczny.

Wystarczy, że założymy swoje konto na platformie ePUAP z tzw. profilem zaufanym, który „jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym”.

Po rejestracji wystarczy tylko potwierdzić profil zaufany w punktach potwierdzenia w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Punkty takie znajdują się w urzędach np. skarbowych czy wojewódzkich – lista dostępna jest na stronie ePUAP .

Po potwierdzeniu będzie można korzystać z elektronicznej platformy.

Ja już się zarejestrowałam, muszę się tylko wybrać do delegatury urzędu wojewódzkiego aby potwierdzić profil. Całe szczęście urząd mieści się blisko mojej Kancelarii więc załatwienie tej sprawy nie zabierze mi dużo czasu.

Po co nam konto w ePUAP ?

Read more »

[google1]

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!