Zgodnie z  art. 58 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 rada gminy musi uchwalić wysokość opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka/dzieci oraz wysokość opłaty dodatkowej (za pobyt powyżej 10 godzin w placówce) w gminnym żłobku lub klubie dziecięcym.

Opłaty za pobyt w placówkach niepublicznych ustalają ich właściciele.

Art. 58. 1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.
2. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy.
Obecnie sporo rad gmin podejmuje uchwały określając wysokość opłat na usługi żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy.
O tym, jak wysoka będzie opłata decydują radni w głosowaniu nad projektem uchwały.

Jaki zatem miernik jest odpowiedni aby uchwała spełniała wymogi ustawowe oraz opłata była ekwiwalentna?

Warto tutaj przytoczyć fragment jednego z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego, który uznał, że uchwała określająca opłatę za pobyt dziecka w publicznej placówce na poziomie 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego

Cechy usług świadczonych przez żłobek miejski nadają mu charakter świadczenia cywilnoprawnego, a zatem zastosowanie ma w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług. Konsekwencją tego założenia jest uznanie, że ciężar ponoszenia opłaty może mieć miejsce tylko w takim stopniu i zakresie, w jakim korzysta z rodzajowo oznaczonego świadczenia – w tym przypadku pobytu dziecka w żłobku. Istotne jest zatem, aby pomiędzy wysokością ponoszonej opłaty a zakresem i rodzajem świadczonej rzeczywiście usługi występowała ekonomiczna równorzędność. Partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w żłobku powinna zatem odpowiadać rozmiarom i zakresowi świadczenia, z którego dziecko korzystało w danym okresie(…).

(rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.444.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich).

Rodzic dziecka, które przebywa w żłobku 6 godzin niewątpliwie bowiem korzysta w mniejszym zakresie ze świadczeń udzielanych przez tę jednostkę w stosunku do rodzica, którego dziecko przebywa w żłobku przykładowo przez 8 godzin.

(rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.321.2011.DC. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr VII/77/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie)

Z powyższego wynika, że tak naprawdę najlepszym miernikiem jest stawka godzinowa zapewniająca ekwiwalentność świadczenia. Im więcej dziecko spędza czasu w żłobku, tym więcej rodzice powinni za opiekę zapłacić.


2 thoughts on “Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!