Właśnie ruszył Maluch 2012 – czyli program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest dotowanie infrastruktury żłobkowo-klubowej. Program działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i jest to już jego druga edycja.

O ubiegłorocznym Maluchu pisałam TUTAJ i TUTAJ.

W tym roku do wydania na dotacje Ministerstwo przeznaczyło kwotę 40.000 000 zł.

Konkurs ma w tym roku II tury:

tura 1: do dnia 16 marca 2012 r.,

tura 2: do dnia 15 czerwca 2012 r.

Nowością w tym roku jest fakt, iż Malucha powiązano z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Oznacza to, że projekty, które uzyskają wsparcie w Maluchu w POKL zyskają dodatkowe punkty. Jest zatem o co się starać!

Co więcej Maluch nie jest przeznaczony wyłącznie dla gmin. Beneficjentem  programu mogą być gminy wraz z partnerami publicznymi i niepublicznymi, czyli np. organizacjami społecznymi lub osobami prywatnymi (lub firmami).

Tak więc jeżeli jesteś osobą fizyczną lub  przedsiębiorcą i chcesz prowadzić żłobek zapytaj urzędników w swojej gminie czy nie są zainteresowani wspólnym startem w Maluchu.

Więcej na temat programu będzie można usłyszeć podczas szkoleń.

Jeden z kolejnych wpisów będzie dotyczył dotacji unijnej.

W dzisiejszym numerze Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa ze mną dotycząca zakładania żłobków.

Poniżej jej fragmenty:

Rozmowa z Katarzyną Przyborowską, radcą prawnym, prowadzącym szkolenia z zakładania żłobków

Rz: Na jakie trudności najczęściej narzekają osoby, które chcą założyć żłobek lub klub dziecięcy?

Katarzyna Przyborowska: Chętni do otwarcia takiego biznesu gubią się w przepisach, zwłaszcza gdy otwierają swoją pierwszą placówkę. Niejasne regulacje to nie tylko ich problem. Te same przepisy często są interpretowane inaczej w gminie A, inaczej w gminie B, a jeszcze inne zdanie ma sanepid. Przykładowo – spotkałam się z różnymi interpretacjami ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech,  gdy przedsiębiorca prowadził już placówkę opiekującą się małymi dziećmi, a po  wejściu w życie ustawy chciał otworzyć kolejną. Ustawa żłobkowa pozostawia bowiem przedsiębiorcom prowadzącym przed dniem wejścia w życie nowych przepisów trzy lata na dostosowanie swoich placówek. Część gmin zezwala im na otwieranie nowych klubów bez spełniania wymagań ustawy, inne nie. (…)

Czy gminy pomagają przedsiębiorcom?

Na pewno nie jest to pomoc wystarczająca. Wielu moich klientów narzeka na brak konkretnych informacji w gminach. Urzędnicy są często niechętni współpracy z osobami otwierającymi placówki prywatne, a przecież gmina może zlecić przedsiębiorcy prowadzenie instytucji opiekuńczej. Przedsiębiorców zniechęca także brak dotacji na dzieci dla żłobków i klubów dziecięcych, choć przedszkola mogą liczyć na środki z samorządu. Bywa również, że gminy nie są zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym i wspólnym startem z przedsiębiorcą po dotację w ministerialnym programie „Maluch”. Są też problemy z ustalaniem opłat za żłobek.

Jakie?

Nie wiadomo, czy opłaty muszą być ustalane za godziny. W jednej z gmin nie chciano się zgodzić na żłobek otwarty dłużej niż 12 godzin. Przepisy określają jedynie, że za pobyt dłuższy niż dziesięć godzin rodzic ponosi dodatkowe opłaty. Nie muszą być one ekwiwalentne w stosunku do usług oferowanych przez żłobek. Obowiązuje tu swoboda umów. Część gmin o tym zapomina. Problemem jest też funkcjonowanie placówek, do których uczęszczają dzieci starsze niż trzyletnie. Na przykład nie wiadomo, czy w ciągu tygodnia w tym samym lokalu można prowadzić żłobek, a w sobotę i niedzielę salę zabaw, w której będą organizowane przyjęcia dla dzieci w różnym wieku.

Czy przedsiębiorca może dostać dofinansowanie na założenie żłobka lub klubu dziecięcego?

Tak. Właśnie ruszył program dofinansowań unijnych w ramach priorytetu I programu operacyjnego kapitał ludzki, działanie 1. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Poziom dofinansowania ma wynosić aż 85 proc. wartości projektu. Ponadto przedsiębiorca decydujący się na otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego może się również starać

o dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego specjalisty, np. wykwalifikowanego opiekuna do żłobka, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Refundacja, którą można uzyskać, wynosi ok. 20 tys. zł. (…)

Więcej oczywiście w wydaniu Rzeczpospolitej.

Zainteresowanych szkoleniami zapraszam TUTAJ.

Niebawem też na blogu pojawią się informacje dotyczące uzyskania dotacji na żłobek lub klub dziecięcy.

Wszystkich zainteresowanych założeniem placówki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz ofertą Kancelarii w tym zakresie zapraszam  do kontaktu :

[contact_form]

Niebawem rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli, więc o tym słów kilka dzisiaj na blogu.

Jeżeli, Drogi Czytelniku, jeżeli nie masz jeszcze dzieci możesz zastanawiać się jaki jest związek między byciem samotnym rodzicem, po „fikcyjnym rozwodzie” i miejscem  dziecka w publicznym przedszkolu.

Otóż ogromny. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Miejsc w przedszkolach publicznych w danej gminie jest zazwyczaj mniej niż chętnych dzieci. Rodzice pociech, które nie dostaną się do placówki publicznej zmuszeni są posłać ją do placówki prywatnej – zazwyczaj droższej.

Dlatego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

ustawodawca zagwarantował pierwszeństwo przyznawania miejsc w przedszkolach:

  • dzieciom matek lub ojców samotnie je wychowujących,
  • dzieciom matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą
    niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.

Read more »

Ponieważ niebawem ma ruszyć Konkurs w ramach Działania 1.5 PO KL Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego , w ramach którego na nowe placówki opieki nad dziećmi do lat 3 ma zostać przeznaczone 150 mln udało się nam rozszerzyć ofertę szkoleń dla zainteresowanych.

Jeżeli przymierzasz się do  założenia nowej placówki  i nie wiesz od czego zacząć, jakie dokumenty są wymagane, jak przystosować lokal itp. zapraszam do Krakowa (najbliższe szkolenie już 17 marca!), Warszawy i Gniezna.

W Gnieźnie odbędzie się m. in. specjalne szkolenie dla pracowników gmin.

Więcej informacji znajduje się w zakładce:

Wiosenne terminy szkoleń z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

Od niedawna funkcjonuje nowy portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcony ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ znajduje się wiele ciekawych i przydatnych informacji zarówno dla osób chcących otworzyć placówkę, jak i dla rodziców szukających miejsca w żłobku czy klubie dziecięcym dla swojego maluszka.

Niedawno zamieściłam na blogu wpis Świadczenie pielęgnacyjne dla współmałżonka.

Dzisiaj tekst ten ukazał się na żółtych stronach Rzeczpospolitej pt. Żona wciąż może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad mężem.

Witajcie.

Dzisiaj informacja o bardzo ciekawej konferencji, która odbędzie się w dniach 16-17 marca tego roku w Krakowie.

Konferencja Kobieta w prawie. Woman in law ma być miejscem spotkania naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i rządowych z kraju i zagranicy zajmujących się pozycją kobiet we współczesnym świecie.

Program zapowiada się bardzo ciekawie.

Klikając na logo konferencji przeniesiesz się na stronę www dotyczącą tego wydarzenia.

Poniżej zamieszczam również link do plakatu konferencji.

Do zobaczenia w Krakowie 🙂

Plakat_konferencji

W listopadowym wpisie na blogu Kto może reprezentować ZUS przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych? poruszyłam temat pełnomocników ZUS.

Dzisiaj do tematu wracam, bowiem niedawno, 24 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której stwierdził, że:

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ( art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.) III UZP 3/11

Uchwała jest odpowiedzią na następujące pytanie prawne: Czy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będący radcą prawnym może być pełnomocnikiem procesowym tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? 

Zatem zdaniem sędziów oddziały ZUS realizują zadania całego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ma osobowość prawną. Oznacza to, że może on udzielać swoim pracownikom pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów przed sądem.

Jak widać orzecznictwo w tej kwestii jest niejednolite.

Zadaniem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) było przede wszystkim wyeliminowanie nieścisłości interpretacyjnych w przepisach dotyczących przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

Ich zmiana związana była również z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.07.2008 r. (sygn. akt P 27/07), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ograniczające prawo do tego świadczenia wyłącznie dla osób sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 2a obecnie znowelizowanej ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli  osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, za wyjątkiem sytuacji gdy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Interpretując literalnie wskazany przepis świadczenie nie przysługuje zatem małżonkowi, który dla opieki nad ciężko chorym współmałżonkiem zrezygnował np. z pracy.

Taką wykładnię przepisów zakwestionował w orzeczeniu z dnia 17.01.12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (II SA/Ol 982/11) wskazując, iż interpretując ten przepis należy brać pod uwagę orzecznictwo, przede wszystkim wyrok TK, a przepis art. 17 ust 5 pkt 2a należy odczytywać zgodnie z art. 17 ust. 1 zmienionym właśnie po wyroku Trybunału.

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!