Czasami przeglądam interpelacje poselskie (pisemne pytania skierowane do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra) i czytam odpowiedzi w nich udzielone.

Niedawno natknęłam się na interpelację nr 2962 w sprawie odpowiedzialności zawodowej inspektorów ZUS. Pytanie, jak i odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są ciekawym uzupełnieniem kwestii, które już poruszałam na tym blogu, a o których pisałam tutaj i tutaj.

Pytanie dotyczyło sytuacji, gdy w protokole kontroli inspektora ZUS nie stwierdzono w postępowaniu płatnika żadnych nieprawidłowości, a następnie płatnik po pewnym czasie poddawany jest kontroli ponownie.

Zatem czy:

1. zakres przeprowadzanej kontroli może być tożsamy z prowadzoną wcześniej kontrolą?

2.czy inspektor prowadzący wcześniej czynności kontrolne ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykrycia nieprawidłowości?

Read more »

W wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (P 41/11) Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady, na jakich zwracano nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Trybunał zajął się sprawą na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Sprawa dotyczyła przepisu ustalającego pięcioletni termin przedawnienia dla składek nienależnie opłaconych, gdy ZUS przysługiwał termin dziesięcioletni na domaganie się od płatnika zapłaty należnych składek. Zachodziła więc nieuzasadniona dysproporcja między płatnikiem a ZUS.

 W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli chcesz być objętym ubezpieczeniem społecznym, nie wystarczy samo zarejestrowanie działalności gospodarczej. Aby podlegać tym ubezpieczeniom trzeba tę działalność prowadzić.

 Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 października 2011 r. (II UK 51/11).

Sprawa dotyczyła wnioskodawczyni, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą, jednakże nigdy jej nie prowadziła (firma istniała tylko na papierze). Z tytułu działalności kobieta nie uzyskiwała żadnych przychodów, ani nie ponosiła żadnych kosztów. Nie zgłosiła też swojej działalności do ZUS. Sąd Okręgowy uznał, że Pani ta nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, gdyż faktycznie jej nie prowadziła. Odmiennego zdania był Sąd Apelacyjny (apelację złożył organ rentowy), który stwierdził, że:

Read more »

Tym przewrotnym tytułem zamierzam nawiązać do niedawnego artykułu … bo urzędnik wprowadził mnie w błąd.

Dzisiaj kilka słów o urzędowej interpretacji przepisów.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą) i nie wiesz jakie przepisy będą miały zastosowanie w Twojej indywidualnej sytuacji prawnej związanej z obowiązkiem zapłaty podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne możesz zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek do właściwego organu o wydanie urzędowej interpretacji przepisów.

Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ważny dla wszystkich jednoosobowych przedsiębiorców. Chodzi o przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.

W wyroku z dnia 24.05.2012 r., sygn.  akt P 12/10 Trybunał orzekł, że:

Art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887) w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą sprawiedliwości społecznej.

Co to oznacza?

Wyrok jest ważny dla osób, które zanim przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności o pracę posiadały to ubezpieczenie z innego tytułu – czyli np. były zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli ktoś taki zachorował (zachowując ciągłość) w pierwszym miesiącu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUS wyliczał zasiłek  ustalając podstawę wymiaru proporcjonalnie do liczby dni ubezpieczenia.

Jeżeli w pierwszym miesiącu ubezpieczenia zachoruje pracownik – jego zasiłek wylicza się z pełnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podobnie jest np. w przypadku ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny uznał zatem, że takie zróżnicowanie jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, klubikach malucha itp. to podstawa.

Nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła możliwość opieki nad maluchami w formie żłobków, klubów dziecięcych, opiekę mogą sprawować też dzienni opiekunowie oraz nianie.

Nadzór nad placówkami  powstałymi po 4 kwietnia 2011 r. sprawują gminy – każdy żłobek i klub dziecięcy musi być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  w gminie, w której ma siedzibę.

Wpis do rejestru poprzedzony jest kontrolą sanepidu, straży pożarnej i urzędników z magistratu. Bez tego wpisu placówka nie może działać, wpis oznacza, że żłobek lub klub dziecięcy spełnia wszystkie wymogi sanitarne i przeciwpożarowe.

Jeżeli więc posyłasz dziecko do takiej placówki sprawdź czy figuruje w rejestrze.

Są na rynku jednak placówki opieki nad małymi dziećmi, których próżno w rejestrze szukać.

Read more »

Ponieważ dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka postanowiłam  na blogu napisać trochę o dzieciach, ale z punktu widzenia rodziców, a konkretnie – pracodawców.

Wracam do tematu placówek przyzakładowych (o żłobkach przyzakładowych przeczytasz TU i TU).

Niestety niewielu pracodawców decyduje się na założenie takiej placówki w swojej firmie, mimo, że nowa ustawa żłobkowa daje możliwości przeznaczenia odpisów na ZFŚS na działanie żłobka, przedszkola czy punktu przedszkolnego. Niewielu pracodawców też  wie, że spełniając normy dla żłobka czy klubu dziecięcego, niewielkim kosztem można też otworzyć punkt przedszkolny i zapewnić opiekę kompleksowo, w zależności od wielu dzieci naszych pracowników.  Miejsca można też tworzyć przy współudziale samorządu – wystarczy dobra wola obu stron.

Problem z brakiem miejsc dla maluchów dostrzegły władze Krakowa, które już w najbliższy wtorek – 5 czerwca organizują spotkanie dla pracodawców zainteresowanych założeniem żłobka w firmie. Inicjatywa godna poparcia.

Z radością muszę też powiedzieć, że znam również firmy, które naprawdę dbają o dzieci pracowników i otwierają żłobki w swoich firmach.  W Warszawie powstanie np. biurowiec na parterze którego będzie żłobek i punkt przedszkolny, a przed budynkiem plac zabaw. Skąd o tym wiem? Moja Kancelaria bierze w tym projekcie udział.

Otwierając taką placówkę pracodawca zyskuje podwójnie: ma zadowolonych pracowników (rodziców), którzy pracują efektywniej, a dodatkowo poprawia się wizerunek takiej firmy na rynku pracy.

Jeśli chcesz stworzyć żłobek lub przedszkole w swojej firmie  i potrzebujesz porady lub pomocy napisz:

 [contact_form]

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!