5kk_fb_rejestracja (1)Już niebawem, dokładnie 8 marca, w Dzień Kobiet 🙂 rusza rejestracja na V Kongres Kobiet. Poprzedni Kongres był we wrześniu 2012, a tu już pora szykować się na kolejny.

Bardzo lubię jeździć do Warszawy na Kongresy. PKiN w trakcie tych dwóch kongresowych dni wygląda zupełnie inaczej, atmosfera jest niesamowita.  A najfajniejsze są rozmowy i wymiana doświadczeń.

Read more »

Wszystkich chętnych, którzy nie mogli zapisać się na szkolenie w styczniu zapraszam na  szkolenie w kwietniu 2013 r. – do Warszawy.

Szkolenie (tym razem połączone z warsztatem) skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych utworzeniem  żłobków i klubów dziecięcych

Zapraszam także właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy.

Szkolenie odbędzie się 05.04.2013 r. (piątek) w godzinach 12.30-16.45 w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6 lok. 13

Liczba miejsc ograniczona – max. 6 – 8 miejsc – liczy się kolejność wpłat.

Read more »

Tak się składa że w najbliższy czwartek, czyli 21.02 będę w Poznaniu. Wcześnie rano mam rozprawę w jednym z poznańskich sądów.

Jeżeli ktoś chciałby się umówić na spotkanie związane z poradą prawną lub spotkanie biznesowe zapraszam do kontaktu (możesz skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej).

Mam czas od godz. 12.00. Miejsce spotkania – Weranda Lunch & Wine w Starym Browarze.

* o 12.00 mam już umówione spotkanie, wolna jest godz. 13.00

[contact_form]

O czym będzie dzisiejszy wpis? O kosztach zastępstwa procesowego.

Najkrócej mówiąc – jeżeli toczysz spór sądowy z przeciwnikiem i go wygrasz sąd zasądzi na twoją rzecz prócz dochodzonego przez Ciebie roszczenia także koszty procesu (wszelkie opłaty poniesione w związku z procesem np. wpis sądowy, zaliczka na opinię biegłego itp.), a jeżeli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika profesjonalnego to sąd zasądzi na twoją rzecz również koszty zastępstwa procesowego w kwotach, które są ściśle określone w następujących rozporządzeniach:

1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

2.. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

oba z 28 września 2002 r., czyli sprzed prawie 11 lat.

Jeżeli przegrasz koszty zastępstwa pełnomocnika profesjonalnego otrzyma druga strona (jeżeli go miała).

Oba rozporządzenia podają stawki minimalne, w różnych rodzajach spraw. Zasądzając opłatę za czynności pełnomocnika profesjonalnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

Brzmi zachęcająco.

Tylko pozornie. Musisz bowiem wiedzieć, że rozporządzenia nijak nie przystają do realiów rynkowych i nie były nowelizowane od lat (za wyjątkiem zmniejszenia stawki w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, gdzie stawkę zmniejszono do 60 zł, problem z wnoszeniem spraw tylko po to, by zyskać koszty dostrzegło samo Ministerstwo Sprawiedliwości).

Read more »

Playing kidsUstawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, obowiązująca już niemal dwa lata przewiduje możliwość udzielenia dotacji celowej z budżetu danej gminy, dla każdego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy. Projekt nowelizacji ustawy, który trafił niedawno do Sejmu rozszerza katalog podmiotów o dziennych opiekunów. Niezależnie zatem czy jest to placówka publiczna, czy prywatna gmina może podjąć uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad udzielania takiej dotacji.

Art. 60. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały.

Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją przeglądu zmian w prawie w 2013 r.

4. pisemne interpretacje ZUS publikowane w BIP-ie

Z mojego doświadczenia w pracy z przedsiębiorcami wynika, że mało osób wie, że do ZUS każdy prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów. Chodzi oczywiście o przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące opłacania składek.

Read more »

Projekt zmian w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 pod koniec stycznia został złożony w Sejmie.

Zakładane zmiany mają pozwolić przede wszystkim na poprawienie skuteczności ustawy, tak aby miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi mogło przybywać jeszcze więcej.

Co zatem zaproponowano?

Projekt zakłada zwiększenie dofinansowania (dotacji celowej) z 50% kosztów do 80% kosztów. Z dofinansowania będą mogły skorzystać nie tylko gminy, lecz także podmioty tworzące placówki niepubliczne. Dodatkowo rozszerzono katalog możliwej pomocy o dofinansowanie do funkcjonowania placówek.

 Znowelizowany przepis ma brzmieć:

art. 62 ust. 4 Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

Spore zmiany przewidziane są w instytucji dziennego opiekuna, która do tej pory niestety cieszyła się niewielkim zainteresowaniem ze strony gmin. W całym kraju pracuje niewielka liczba dziennych opiekunów, proponowane zmiany mają tę sytuację zmienić. Szerzej o dziennych opiekunach napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

Nowelizacja proponuje również skrócenie okresu dostosowawczego dla placówek opieki dziennej nad najmłodszymi dziećmi, które są jeszcze wyłączone spod działania ustawy. Dotychczas placówki te miały czas na dostosowanie się do nowych przepisów oraz uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do kwietnia 2014 r.

Zgodnie ze zmianą podmioty te będą mogły prowadzić działalność na podstawie przepisów dotychczasowych tylko do 31 sierpnia 2013 r. Oznacza to, że jeżeli  „klubik dziecięcy” nie zostanie wpisany do rejestru z dniem 1 września 2013 r. właściciel będzie musiał go zamknąć. W praktyce więc wszyscy prowadzący placówki na podstawie starych przepisów powinni rozpocząć przygotowania do zmian już teraz.

Rok 2013 zapowiada się jako rok pod znakiem tworzenia nowych żłobków oraz klubów dziecięcych.

Wszyscy, którzy chcą otworzyć lub rozbudować już istniejącą placówkę opieki nad dziećmi do lat 3 powinni zastanowić się nad udziałem w drugiej edycji tegorocznego Malucha – już po nowelizacji ustawy żłobkowej.

Jeżeli żłobek lub klub dziecięcy miałby powstać w Małopolsce to możliwe jest uzyskanie dofinansowania na ten cel dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3.

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!