Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Renta wypadkowa to jedno ze świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy. Piszę dzisiaj o tym, z uwagi na fakt, że niedawno byłam ponownie gościem w programie Polsat News, którego tematem były wypadki przy pracy.

Każdy wypadek przy pracy to temat trudny. Dla pracownika, który doznał najczęściej uszczerbku na zdrowiu i chciałby to zdrowie odzyskać oraz dla pracodawcy, na którym ciąży obowiązek rzetelnego sporządzenia protokołu powypadkowego. To tak naprawdę najważniejszy dokument i dla pracownika, i dla pracodawcy, będący podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikom oraz członkom ich rodziny przysługują następujące świadczenia:

1)  „zasiłek chorobowy

2)  „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3)  „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4)  „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5)  „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6)  „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy

7)  „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8)  „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9)  „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10)  dodatek pielęgnacyjny;

11)  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Renta wypadkowa to właśnie renta z tytułu niezdolności do pracy. Przyznawana jest, gdy ubezpieczony po wypadku wyczerpał pełny okres zasiłku chorobowego (182 dni), a następnie świadczenie rehabilitacyjne, a lekarz orzecznik stwierdza dalszą niezdolność do pracy.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Kiedy nie otrzymamy renty wypadkowej

Trzeba pamiętać, że pracownik nie otrzyma renty wypadkowej jeżeli umyślnie lub wskutek niedbalstwa naruszył przepisy dotyczące ochrony życia lub zdrowia; mówiąc krótko wypadek wydarzył się z jego winy.

Świadczenia nie otrzyma także pracownik, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Co więcej jeżeli zachodzi takie podejrzenie pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na odpowiednie badanie, pracownik zaś powinien się temu badaniu poddać. Odmowa poddania się badaniu jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia, chyba że pracownik udowodni, iż nie mógł poddać się badaniu w ważnych przyczyn.

Odmowa przyznania renty nastąpi także, gdy zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy albo gdy nie przedstawiono karty wypadku lub protokołu wypadkowego.

Pamiętaj, że od niekorzystnej dla siebie decyzji ZUS możesz się odwołać w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Więcej o tym jak się odwoływać przeczytasz tutaj.

porada prawna w formie wideokonferencji
Porada prawna – konsultacja w formie wideokonferencji + nagranie

Może także zainteresuje Cię ten wpis:

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279