Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiła kolejną edycje programu „Maluch +” 2020.  Nabór wniosków już trwa!

Z tego wpisu dowiesz się:

  • Jaki jest cel programu Maluch+2020
  • Finansowanie Malucha+2020
  • Kto może otrzymać dofinansowanie, na co i w jakiej wysokości
  • Jakie dokumenty należy złożyć
  • Termin składania wniosków
  • Jak przygotować dobry wniosek

Cel:

Celem programu Maluch+2020 jest wsparcie dla rodzin i zwiększenie ich aktywności zawodowej dzięki zwiększonej liczbie miejsc dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

Finansowanie

Program „Maluch+’’ finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa w wysokości 250 mln zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 150 mln zł, łączna zaś pula na realizację programu sięga blisko 400 mln zł, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Dofinansowanie – czas trwania projektu

Dofinansowanie dotyczy zadań dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W tym roku pierwszeństwo przyznawania środków finansowych należy do jednostek samorządu terytorialnego. W dalszej kolejności finansowane będą projekty podmiotów prywatnych.

Kto otrzyma dofinansowanie (beneficjenci)

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowywanie to 

Program składa się z 3 modułów, w zakresie których przyznane zostaną środki finansowe, stosowanie do rodzajów realizowanych przez nie zadań.

Moduł 3 -podmioty prywatne

Dotyczy on podmiotów innych niż jst, ponadto zakłada utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia Programu.

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Dokumenty:

Podmioty chcące skorzystać z programu, zobowiązane są do złożenia oferty. Można składać je w  dwóch formach tj. pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin na złożenie oferty – trzeba się spieszyć

Uwaga, ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 13 listopada 2019 r. Oferty  muszą spełniać szereg wymagań tj. zachowanie terminu, złożenie jej na odpowiednim formularzu, komplet załączników wymaganych przez właściwy urząd wojewódzki (dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, kalkulacja kosztów wg określonego  wzoru,  okres określenie wysokości dofinansowania czy pozytywna weryfikacja danych dotyczących  liczby tworzonych miejsc opieki).

Wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu Maluch +2020 nastąpi do 6 tygodni od terminu przekazania przez wojewodów listy ofert zakwalifikowanych.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina oraz przekazane do urzędów wojewódzkich w terminie do 29 stycznia 2020 r.

W celu otrzymania dofinansowania, beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy (odpowiednie dla modułu i przyznanego źródła dofinansowania), a także przedłożyć, na żądanie wojewody udzielającego dofinansowania, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

 Podmioty, którym zostanie przyznane dofinansowanie są zobligowane do utrzymania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025.

Należy pamiętać, że odrzucenie oferty w wyniku oceny, tudzież nieprzyznanie dofinansowania, jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą

w przygotowaniu oferty w konkursie Maluch+ 2020

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279