Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Termin zapłaty składek na ZUS przez przedsiębiorcę wydaje się być oczywisty. To zasadniczo albo 10-ty albo 15-ty dzień miesiąca po miesiącu, który rozliczamy.

Art. 47 [Terminy i sposób opłacania składek] – termin płatności ZUS

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Jeżeli termin płatności ZUS upływa w święto lub w niedzielę – dniem zapłaty składek jest pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Data jest zależna od tego, czy rozliczamy się sami, czy rozliczamy też pracowników lub zleceniobiorców.

Termin płatności ZUS – składki opłacone po terminie

Opłacenie składki po terminie ma swoje bardzo bolesne konsekwencje, jeżeli chodzi o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Musisz wiedzieć, że podleganie temu ubezpieczeniu ustaje m. in.:

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, m.in. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność ,tj. w przypadku:

– nie opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w ogóle,

– opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w niepełnej wysokości,

– opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości, ale po ustawowym terminie płatności,

Przypominam, bo niestety w moje ręce coraz częściej trafiają decyzje odmawiające wypłaty świadczeń z uwagi na brak ubezpieczenia chorobowego. Często dopiero wówczas płatnik dowiaduje się, że wypadł z ubezpieczenia, bo nie przywiązywał wagi do terminów płatności. 

O tym, jak ważne jest dbanie o wpłaty w terminie i prawidłowej wysokości piszę w swoim e-booku, który powinna przeczytać każda biznesmenka:

ebook-2
Ciąża, dziecko i własna firma

Jak prowadzić biznes w ciąży i na macierzyńskim bez kłopotów z ZUS

Termin płatności ZUS – działalność gospodarcza

Termin zapłaty składek jest sztywny i jeżeli wiemy, że go nie dochowamy to rozwiązania są dwa:

  1. opłacenie jej po terminie i złożenie wniosku do ZUS o przywrócenie terminu do zapłaty
  2.   złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek

Jeśli chodzi o termin płatności ZUS – działalność gospodarcza podlega konkretnym normom, jednak są od tego wyjątki. A co jeżeli przelew zrobiliśmy np. 10-tego dnia miesiąca, a został on zaksięgowany w ZUS dopiero 11-go? Czy to wpłata po terminie? 

Już słyszę ten chór księgowych i pracowników ZUS-u, którzy wołają gromkie TAAAK.

A sprawa wcale nie jest taka oczywista, jakby się ZUS-owi wydawało.

Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio pewne przepisy ordynacji podatkowej.

ZUS – termin płatności

Chodzi o art. 60 § 1 ordynacji podatkowej:

 § 1. Za termin dokonania zapłaty podatku {w naszym przypadku chodzi o składki na ZUS} uważa się:

    1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

    2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym” – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794).

Oznacza to ni mniej ni więcej, a tylko to, że jeżeli przelew do ZUS zrobiłeś 10-dnia miesiąca i bank Twoją dyspozycję przyjął tego dnia – to ten dzień powinien być liczony jako dzień zapłaty.

ZUS jednak za dzień płatności uznaje dzień swojego księgowania (czyli dzień kolejny), co oznacza wypadnięcie z ubezpieczenia chorobowego i odwołanie od negatywnej decyzji ZUS.

Wyrok Sądu Okręgowego – termin płatności składek ZUS

Tak też się stało w jednej ze spraw, którą rozpatrywał Sąd Okręgowy w Siedlcach.

ZUS wyrzucił pewnego przedsiębiorcę z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z uwagi na zapłatę składek po terminie.

W tej sprawie składki za grudzień opłacono 16 -go stycznia – tak uważa ZUS.

Przedsiębiorca przelew wykonał natomiast 15-go stycznia i uznał, że składkę zapłacił w terminie powołując się właśnie na przepis ordynacji podatkowej. Jego rachunek bankowy został obciążony właśnie 15-go stycznia. Termin płatności składek ZUS jest podstawą wielu sporów

Sąd w sprawie o sygnaturze IV U 647/19 przyznał mu rację. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, więc zapewne apelację złożył ZUS. Zobaczymy co powie Sąd Apelacyjny w Lublinie.

I teraz wyobraźcie sobie ile decyzji negatywnych mniej powinien wydać ZUS.

A jeżeli masz podobną sytuację i toczysz spór z ZUS – podziel się uwagami w komentarzu.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279