Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Termin zapłaty składek na ZUS przez przedsiębiorcę wydaje się być oczywisty. To zasadniczo albo 10-ty albo 15-ty dzień miesiąca po miesiącu, który rozliczamy.


Art. 47 [Terminy i sposób opłacania składek]

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;

2) do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Jeżeli termin upływa w święto lub w niedzielę – dniem zapłaty składek jest pierwszy dzień roboczy po tej dacie.

Data jest zależna od tego, czy rozliczamy się sami, czy rozliczamy też pracowników lub zleceniobiorców.

Składki opłacone po terminie

Opłacenie składki po terminie ma swoje bardzo bolesne konsekwencje jeżeli chodzi o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Musisz wiedzieć, że podleganie temu ubezpieczeniu ustaje m. in.:

od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, m.in. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność ,tj. w przypadku:

– nie opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w ogóle,

– opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w niepełnej wysokości,

– opłacenia za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości, ale po ustawowym terminie płatności,

Przypominam, bo niestety w moje ręce coraz częściej trafiają decyzje odmawiające wypłaty świadczeń z uwagi na brak ubezpieczenia chorobowego. Często dopiero wówczas płatnik dowiaduje się, że wypadł z ubezpieczenia, bo nie przywiązywał wagi do terminów płatności.

O tym, jak ważne jest dbanie o wpłaty w terminieprawidłowej wysokości piszę w swoim e-booku, który powinna przeczytać każda biznesmenka:

ebook-2
Ciąża, dziecko i własna firma

Jak prowadzić biznes w ciąży i na macierzyńskim bez kłopotów z ZUS

Termin zapłaty składek jest sztywny i jeżeli wiemy, że go nie dochowamy to rozwiązania są dwa:

  1. opłacenie jej po terminie i złożenie wniosku do ZUS o przywrócenie terminu do zapłaty
  2. złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek

A co jeżeli przelew zrobiliśmy np. 10-tego dnia miesiąca, a został on zaksięgowany w ZUS dopiero 11-go? Czy to wpłata po terminie?

Już słyszę ten chór księgowych i pracowników ZUS-u, którzy wołają gromkie TAAAK.

A sprawa wcale nie jest taka oczywista, jakby się ZUS-owi wydawało.

Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio pewne przepisy ordynacji podatkowej.

Chodzi o art. 60 § 1 ordynacji podatkowej:

§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku {w naszym przypadku chodzi o składki na ZUS} uważa się:

1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym” – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794).

Oznacza to ni mniej ni więcej, a tylko to, że jeżeli przelew do ZUS zrobiłeś 10-dnia miesiąca i bank Twoją dyspozycję przyjął tego dnia – to ten dzień powinien być liczony jako dzień zapłaty.

ZUS jednak za dzień płatności uznaje dzień swojego księgowania (czyli dzień kolejny), co oznacza wypadnięcie z ubezpieczenia chorobowego i odwołanie od negatywnej decyzji ZUS.

Wyrok Sądu Okręgowego

Tak też się stało w jednej ze spraw, którą rozpatrywał Sąd Okręgowy w Siedlcach.

ZUS wyrzucił pewnego przedsiębiorcę z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z uwagi na zapłatę składek po terminie.

W tej sprawie składki za grudzień opłacono 16 -go stycznia – tak uważa ZUS.

Przedsiębiorca przelew wykonał natomiast 15-go stycznia i uznał, że składkę zapłacił w terminie powołując się właśnie na przepis ordynacji podatkowej. Jego rachunek bankowy został obciążony właśnie 15-go stycznia.

Sąd w sprawie o sygnaturze IV U 647/19 przyznał mu rację. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, więc zapewne apelację złożył ZUS. Zobaczymy co powie Sąd Apelacyjny w Lublinie.

I teraz wyobraźcie sobie ile decyzji negatywnych mniej powinien wydać ZUS.

A jeżeli masz podobną sytuację i toczysz spór z ZUS – podziel się uwagami w komentarzu.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279