Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Maluch +

Dzięki programowi Maluch+ od wielu lat przybywa miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotychczas w każdym roku można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania placówek opieki w 4 specjalnych modułach.

Moduły 1 i 2 przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego.

module 3 dotychczas można się było ubiegać o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów , a także zapewnienie ich funkcjonowania (również dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki). Dofinansowaniu podlegało tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo tworzenie miejsc.

Moduł 4 przeznaczony był na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W tym module o dofinansowanie startują placówki już istniejące.

Koszty kwalifikowane w programie Maluch +

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to o koszty kwalifikowane w programie Maluch +.

W przypadku modułu 3 koszty kwalifikowane muszą być związane z odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego oraz robotami budowlanymi (chodzi wyłącznie o prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego nie zaś o budowę nowego budynku).

Koszty związane z realizacją zadania; muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, zasadne, efektywne oraz udokumentowane. Należy pamiętać, że koszty muszą być zapłacone od dnia 1 stycznia r. do dnia 31 grudnia w danym roku obowiązywania programu.

W przypadku osób fizycznych za koszty kwalifikowane w programie Maluch + uznaje się jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą.

Należy również pamiętać, że koszty liczymy brutto, tj. koszty wraz z przypadającym na te koszty podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek ten może być odliczony od podatku należnego lub zwrócony.

W przypadku braku pewności czy dany koszt zostanie uznany za kwalifikowany można uzyskać pomoc u urzędników zajmujących się realizacją programu Maluch + w każdym Urzędzie Wojewódzkim. Lista podawana jest wraz ze startem każdej kolejnej edycji konkursu.

Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych, w tym roku jesienią powinien zostać ogłoszony Maluch + 2022.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279