Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Do napisania tego posta skłoniła mnie jedna z dyskusji na facebooku, w której ktoś napisał, że obniżanie podstawy wymiaru składek przez ZUS to „bezprawne praktyki”. Zatem co ZUS może sprawdzać w postępowaniu wyjaśniającym i czy działa bezprawnie?

Zakres działania ZUS

Najważniejszą ustawą regulującą system ubezpieczeń społecznych i działalność ZUS jest ustawa z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakres działania ZUS reguluje art. 68 tej ustawy. Wymienię to, co jest istotne w zakresie kontroli i postępowań wyjaśniających:

1.            Do zakresu działania Zakładu należy między innymi:

1)            realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:

a)            stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

b)           ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,

c)            wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5)            kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;

6)            kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi;

Decyzje ZUS

ZUS wydaje decyzje w sprawach indywidualnych dotyczących płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Katalog decyzji zawiera art. 83 ustawy i to on zawsze znajduje się w podstawie prawnej wydanej decyzji. Zwróćcie uwagę, że jest to katalog otwarty z uwagi na użycie słowa „w szczególności”:

1.            Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:

1)            zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;

1a)         ustalania płatnika składek;

2)            przebiegu ubezpieczeń;

3)            ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;

3a)         ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;

4)            ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5)            wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Wiedząc jakie decyzje może wydawać organ wiemy co ZUS może sprawdzać w postępowaniu wyjaśniającym.

Prześledźmy więc poszczególne rodzaje decyzji:

  1. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych/ ustalanie płatnika składek

Przykład: Pani Anna została zatrudniona w styczniu 2023 r. w w firmie XYZ Sp. z o.o. na umowę na czas określony 5 miesięcy. Po trzech miesiącach zorientowała się, że nie ma odprowadzanych składek na ubezpieczenia. Powiadomiła ZUS, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydał decyzję, w której stwierdził podleganie ubezpieczeniom społecznym i składce chorobowej przez Panią Annę u płatnika składek XYZ Sp. z o.o. w okresie 01.2023 r. – 05.2023 r.

2. Przebieg ubezpieczeń

Przykład: Pan Jan od 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą, opłacał także składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W 2021 r. od marca do sierpnia opłacał składki z opóźnieniem. ZUS może wydać decyzję o przebiegu ubezpieczeń i stwierdzić, że Pan Jan podlega ubezpieczeniom społecznym od 2019 r. i nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od marca 2021 r. do nadal.

3. Wymiar składek

Przykład: Pani Zofia prowadzi działalność gospodarczą, przez 24 miesiące korzystała z tzw. preferencyjnych składek. Niestety zapomniała, że po zakończeniu okresu preferencji powinna się przerejestrować i opłacać „normalne składki” w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Przykład 2: Pani Jagoda pracuje w firmie ABC s.c. od 4 lat w pełnym wymiarze czasy pracy, z pensją 4500 zł brutto. Identyczne stanowisko prócz Pani Jagody zajmują jeszcze 3 inne osoby. Gdy Pani Jagoda dowiedziała się o ciąży poprosiła pracodawcę o podwyżkę z jednoczesnym obniżeniem wymiaru etatu na 7/8. Pracodawca zgodził się i dał Pani Jagodzie 1500 zł podwyżki przy jednoczesnym zmniejszeniu etatu. Stworzono nowy zakres obowiązków. Po zmianie warunków

4. Uprawnienia do świadczeń

Jeszcze raz Pan Jan z przykładu wyżej. Dwa miesiące temu urodziło mu się dziecko. Wystąpił więc z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.

ZUS wydał jednak decyzję odmowną. Dlaczego ? Bo Pan Jan nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od marca 2021 r.

I jeszcze jeden przykład:

Karina pracuje na etacie w korporacji. Jest też influencerką – prowadzi swój kanał na YOUTUBE, ma profil na IG i Meta. Dwa lata temu zwichnęła nogę i była na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim, za które jej pracodawca wypłacił jej wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy.

Obecnie ZUS przeprowadzał kontrolę u pracodawcy i zainteresował się zwolnieniem Pani Kariny. Okazało się, że w zapisanych relacjach na Instagramie Pani Kariny są jej live’y które przeprowadzała w okresie zwolnienia lekarskiego. Live’y były wynikiem odpłatnej współpracy z marką kosmetyczną.

W związku z powyższym ZUS wydał decyzję, w której odmówił Pani Karinie prawa do zasiłku chorobowego i nakazał zwrot świadczenia wraz z odsetkami. [Więcej o tym, co wolno influencerom na zwolnieniu lekarskim przeczytasz w tym wpisie] .

Zapisz się do temidowego newslettera po regularną porcję wiedzy

5. Wymiar świadczeń

To mogą być np. decyzje ustalające  wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Mogą to też być decyzje ustalające wysokość wypłacanych zasiłków.

Przykład: Pani Beata, właścicielka firmy zaniżyła podstawy wymiaru składek, gdyż nie uwzględniła udzielonej pracownikowi pomocy finansowej w postaci dofinansowania wypoczynku urlopowego. W takim wypadku ZUS ustalił podstawy na nowo, we właściwej wysokości.

Przykład 2: Pan Waldemar został zatrudniony na umowę o pracę z pensją 9500 zł brutto. Po 2 miesiącach rozchorował się i otrzymał zwolnienie lekarskie. ZUS po przeprowadzeniu postępowania wydał decyzję, w której przyznał zasiłek chorobowy od podstawy 5500 zł, gdyż uznał, że pensja została zawyżona.

Podsumowując – co ZUS może sprawdzać w postępowaniu wyjaśniającym? W trakcie postępowania wyjaśniającego ZUS najczęściej sprawdza – czy zawarta umowa o pracę jest rzeczywiście wykonywana, a podstawa wymiaru składek nie została zawyżona. Sprawdza także poprawność dokonanych zgłoszeń i opłaconych składek. ZUS ustala prawo do świadczeń oraz wysokość tych świadczeń (zasiłki, emerytura, renta, renta socjalna, renta rodzinna). W przypadku przedsiębiorców ZUS sprawdza poprawność i zasadność zgłoszeń (czy firma jest rzeczywiście prowadzona), prawo do świadczeń i ich wysokości, sprawdza czy poprawnie zgłoszono podstawę wymiaru świadczeń (mam tu na myśli ulgi i preferencje, nie zaś ingerencję w wysokość podstawy dobrze zgłoszonej). Może także ustalać czy świadczenie zostałó nienależnie pobrane.

Jeżeli ZUS wydał wobec Ciebie decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń i chcesz się od tej decyzji odwołać to polecam ten wzór:

odwołanie od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS
Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279