zasiłek chorobowyCo wolno przedsiębiorcy pobierającemu zasiłek chorobowy?

Kilka dni temu odbylam rozmowę z moją Klientką (prowadzi działalność gospodarczą), będącą obecnie na zasiłku chorobowym. Klientka zapytała mnie, czy skoro nie może pracować to może wynająć profesjonalnego pełnomocnika do poprowadzenia sprawy? „Prawnik od ZUS” był jej niezbędny. I czy ewentualnie może udzielić pełnomocnictwa…

Moje zdziwienie było ogromne.

Klientka wyszła z założenia, że skoro nie może pracować na L4 to spór z ZUS może toczyć jedynie samodzielnie, bo wynajęcie pełnomocnika ma przecież związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Temat prowadzenia działalności na L4 już kiedyś poruszałam na blogu:

Zasiłek chorobowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Skoro jest taka potrzeba to wracam do tematu :

Zobaczmy co mówi Sąd Najwyższy o wykonywaniu pracy zarobkowej przez przedsiębiorcę pobierającego zasiłek chorobowy:

1. Pojęcie „prowadzenie działalności gospodarczej” obejmuje bardzo zróżnicowane postacie aktywności zarobkowej, od fizycznego wykonywania konkretnej pracy do prowadzenia przedsiębiorstwa rozumianego jako zarządzanie nim (podejmowanie decyzji gospodarczych). Nie każda więc aktywność zawodowa powoduje utratę prawa do świadczeń należnych na wypadek niezdolności do pracy. Jeżeli aktywność taka ogranicza się do wykonywania sporadycznych czynności zarządzających, samo podpisanie faktur przygotowanych przez zatrudnionych pracowników, nie przesądza o prowadzeniu działalności zarobkowej w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wykonywaniem pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.), jest wykonywanie konkretnej pracy, a także wszelkich czynności związanych z jej prowadzeniem, w czym mieści się osobisty nadzór nad nią, podpisywanie dokumentów związany z prowadzoną działalnością.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.04.2011 r. sygn. akt: II UK 186/11

To, że jest się na zasiłku oznacza, że przedsiębiorca nie może kiwnąć palcem w swojej firmie. Musicie wiedzieć, że „wykonywanie pracy zarobkowej”, nie jest tożsame z formalno-prawnym prowadzeniem działalności gospodarczej zwłaszcza wówczas, gdy w ramach tej działalności zatrudniani są pracownicy.

Co wolno przedsiębiorcy zapobierającemu zasiłek chorobowy?

Przede wszystkim jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą i nie mamy pracownika, który mógłby podpisywać faktury, możemy to robić samemu. Podobnie będzie ze składaniem deklaracji do ZUS i US, opłacaniem podatków i składek. Możemy nawet zatrudnić kolejnego pracownika, jeżeli jest potrzebny do tego żeby biznes działał sprawnie, podpisać umowę o dotację unijną czy inne dofinansowanie.  Możemy, a nawet musimy wypłacać pensje pracownikom. Można także złożyć pozew czy odwołanie od decyzji ZUS. Wreszcie można ustanowić pełnomocnika procesowego 🙂

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Ostatnio na jednym z portali społecznościowych znalazłam taki oto problem:

Prowadzę DG i jestem na etacie. W zeszłym roku bylam na chorobowym z powodu ciązy, ale firma działała – pracownik wykonywał prace, wystawiał i podpisywał faktury .

Zus po kontroli stwierdził, ze prowadziłam działalnośc i chorobowe mi sie nie należy.

 

Zatem kto ma rację? ZUS czy osoba prowadząca działalność pozarolniczą?

W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził:

Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności  do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 5 kwietnia 2005 r. (I UK 370/0)

Co to oznacza?

Oznacza to dokładnie tylko tyle, że jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową samodzielnie, zachorowałaś/zachorowałeś i pobierasz zasiłek chorobowy to w czasie pobierania zasiłku nie wolno Ci tej działalności prowadzić!

Zatem nie wolno sprzedawać i kupować towaru, prowadzić szkoleń itp, a przede wszystkim wystawiać faktur VAT.

Co innego gdy Twoja firma zatrudnia pracowników (na umowę o pracę lub umowę zlecenia).

Wówczas to pracownicy, w ramach swoich stanowisk i uprawnień prowadzą firmę ( i działalność gospodarczą) za Ciebie, zatem Ty możesz spokojnie chorować na zwolnieniu lekarskim.

W takim przypadku ZUS nie ma prawa odmówić wypłaty zasiłku lub zażądać jego zwrotu.

zasiłekZasiłek z ubezpieczenia społecznego

Dzisiaj małe ostrzeżenie, że nie warto ufać wszystkim radom związanym z kwestią „tzw. wysokiego zasiłku macierzyńskiego” zamieszczonym na wszelakich forach i portalach internetowych.  Gdy nie jest się pewnym co należy zrobić aby taki zasiłek przysługiwał, najlepiej poradzić się specjalisty – np. swojej księgowej lub zadać szereg pytań w ZUS-ie.

O co więc chodzi z tymi składkami na ubezpieczenie chorobowe?

Na portalu goldenline.pl znalazłam takie wpisy będące częścią polemiki:

 

z moich informacji wynika, że poród jeśli ustalony jest na ………. to oznacza, że ubezpieczenie chorobowe dobrowolne Panią obejmuje, a opłacić Pani musi tą składkę chorobową dobrowolną do ………………. Bo……………nabędzie Pani zasiłek macierzyński i od tego momentu zgodnie z przepisami nie opłaca Pani tylko składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast pozostałe jak chorobowe dobrowolne, zdrowotne i wypadkowe Pani opłaca. Chorobowe dobrowolne w wysokości zadeklarowanej czyli podwyższonej. Co ważne te składki na chorobowe dobrowolne w podwyższonej wartości musi Pani opłacać przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dopiero po zakończeniu może Pani obniżyć podstawę chorobowego dobrowolnego do minimalnej.

Jeśli chodzi o wysokość podstawy składki na ubezpieczenia chorobowe dobrowolne w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, to kierowałem się danymi zawartymi w wyroku sądu. Informacje wskazują na to, że dopiero po ustaniu pobierania tego zasiłku można obniżyć podstawę ub. chorobowego do minimalnej.

Zaprezentowane wyżej stanowisko jest błędne.

Jak opłacać składki?

Po pierwsze – składka na ubezpieczenie chorobowe w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej jest dobrowolna.

Po drugie – podstawa wymiaru składek  jest deklarowana w wysokości dowolnej, byleby tylko mieściła się w ustawowym przedziale 60%-250% podstawy wymiaru.

Po trzecie – wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie zadeklarowanego przychodu z okresu przed urodzeniem dziecka (maksymalnie z 12 miesięcy przed).

Co to oznacza?

Tak naprawdę od momentu urodzenia dziecka – gdy nabywamy prawo do zasiłku macierzyńskiego możemy się z ubezpieczenia chorobowego nawet wyrejestrować . Nie ma obowiązku opłacania składek od wysokiej podstawy przez cały okres pobierania tego zasiłku. Jeżeli zależy nam na ciągłości ubezpieczenia – można ją obniżyć do minimalnej podstawy.

Na koniec fragment uzasadnienia Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 21.04.10 r. ( II UZP 1/10):

Ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.; dalej jako: „ustawa zasiłkowa”) w wysokości miesięcznie 100 % podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy). Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do tego zasiłku (art. 52 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej), z tym że, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem okresu 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 52 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Przychodem w rozumieniu ustawy jest zaś kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r.). Z powyższego wynika, że ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, która przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i w okresie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, z chwilą ziszczenia się tego ryzyka ubezpieczeniowego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.”

Całość dyskusji jest dostępna na goldenline.pl

 

 

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. prawcownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) lub dobrowolnie (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – czyli prawo do zasiłku niezdolny do pracy z powodu choroby nabędzie od 31 dnia.
W przypadku, gdy ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym jego okres wyczekiwania jest dłuższy i wynosi aż 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.  A zatem zasiłek chorobowy będzie takiej osobie przysługiwał dopiero od 91 dnia ubezpieczenia.
Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.
Zasiłek ten otrzymają również osoby (podlegające ubezpieczeniu) przebywające w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub w stacjonarnym zakładzie  opieki zdrowotnej (w przypadku leczenia uzależnienia alkoholowego lub  od środków odurzających i psychotropowych.
Ponadto zasiłek chorobowy przysługuje osobom  poddającym się badaniom lekarskim (kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów) oraz osobom, u których jest podejrzenie zakażenia chorobą zakaźną.
Podstawowe informacje na temat zasiłku chorobowego zamieścił na swojej stronie ZUS .

Niemal rok temu na tym blogu zamieściłam wpis Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Dzisiaj postanowiłam się zająć kwestią zasiłku pogrzebowego. Powodem jest nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ułatwiająca pochówek dzieci martwo urodzonych. Więcej na ten temat przeczytasz na moim drugim blogu MedycznePrawo.pl

Rodzice dziecka martwo urodzonego powinni otrzymać następujące dokumenty:

1.       Kartę zgonu – wystawianą na podstawie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wydawaną przez lekarza.  Jest niezbędna do pochówku dziecka na cmentarzu. Od 14.10.2011 r. karta nie musi zawierać adnotacji USC o zarejestrowaniu zgonu w księgach stanu cywilnego, aby możliwy był pochówek.

2.      Akt urodzenia – z adnotacją „urodzenie martwe”. Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 3 dni na specjalnym formularzu. USC wydaje akt urodzenia będący jednocześnie aktem zgonu. Na podstawie tego dokumentu ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy ( po spełnieniu pozostałych wymagań) oraz zasiłek macierzyński matce, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym (po spełnieniu pozostałych wymagań).

Jeżeli dziecko urodziło się przed 22 tygodniem ciąży (czyli było to poronienie) wiele zależy od lekarza i szpitala, którzy niechętnie wystawiają zgłoszenie.  Gdy rodzice otrzymają akt urodzenia-akt zgonu i dochowają pochówku – mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy obecnie wypłacany w kwocie 4.000 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz w Rzeczpospolitej.

 

Kilka dni temu Czytelniczka bloga w komentarzu do postu Urlop macierzyński w 2011 r.

zadała następujące pytanie:

Witam serdecznie, z ciekawością wczytuję się w Pani blog, bo niewiele jest tak rzetelnych i na bieżąco aktualizowanych informacji w tym zakresie w necie. Natomiast nie mogę znaleźć informacji na temat umowy zlecenia… czy przysługuje przyszłej mamie zasiłek macierzyński jeśli nie ma umowy o pracę, a tylko zlecenia? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Faktycznie jeszcze nic nie pisałam o sytuacji przyszłych mam, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenia.
Dziś więc ten brak nadrabiam.

Podstawowymi warunkami do uzyskania zasiłku zgodnie z przepisami są:

 • bycie osobą objętą ubezpieczeniem chorobowym ( lub przebywanie na urlopie wychowawczym)
 • urodzenie dziecka ( ale również gdy rodzice dziecko przyjęli)

Zasiłek macierzyński otrzymają osoby, które spełniają powyższe wymagania i :

 1. są pracownikami (umowa o pracę),
 2. są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 3. wykonują pracę nakładczą,
 4. są osobami wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
 5. prowadzą pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 6. odbywają służbę zastępczą,
 7. wykonują odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 8. są duchownymi

Oznacza to m.in. że niania, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej (pisałam o tym  tutaj ), która będzie miała opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku urodzenia dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Więcej informacji  nt. zasiłku na stronach ZUS

Nie wiesz jak wypełniać prawidłowo dokumenty ZUS – zapisz się i pobierz za darmo wypełnione wzory formularzy

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku

Jeżeli w moim blogu nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię zagadnienie:

związane z zasiłkiem chorobowym,

zasiłkiem macierzyńskim,

urlopem macierzyńskim/urlopem ojcowskim

oraz prawami przysługującymi kobietom w ciąży, matkom oraz ojcom

mieszkasz w Polsce lub za granicą

napisz na adres mailowy: kancelaria@przyborowska.eu lub skorzystaj z poniższego formularza:

[contact_form]

Ponieważ porady prawne są odpłatne – w odpowiedzi otrzymasz zwrotny mail z wyceną porady oraz instrukcją dalszego postępowania w celu jej uzyskania.

Nie udzielam porad prawnych w odpowiedzi na pytania pojawiające się w komentarzach do artykułów.


Zasiłek i urlop macierzyńskiZasiłek i urlop macierzyński – martwe urodzenie

Dzisiaj temat, który koresponduje z moimi ostatnimi wpisami na blogu medyczneprawo.pl
Temat zasiłku i uelopu  macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka jest często pomijany.
Popatrzmy zatem w przepisy:

§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.

Art. 180[1]. kodeksu pracy

Problemów nie ma, jeżeli poród nastąpił minimum w 22 tygodniu ciąży.  Wówczas uważa się, że dziecko urodziło się martwe, Urząd stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym.
Jest to dokument niezbędny aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek przyznał.
Przy urodzeniu martwym lekarz, położna lub zoz wystawia pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, które jest przekazywane do USC. Martwe urodzenie należy zgłosić w ciągu trzech dni od porodu.
Oznacza to, że przy zgłoszeniu urodzenia  martwego nie ma znaczenia wiek ciąży, a powyższe przepisy nie rozróżniają urodzenia martwego od poronienia.
Problemy napotykają rodzice dzieci, które urodziły się przed 22 tygodniem ciąży.
Ostatnio zwróciła się do mnie o pomoc Pani, która urodziła dziecko w 17 tygodniu i nie wiedziała czy należy jej się zasiłek macierzyński.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu ich przetwarzania (Dz.U. nr 247, poz. 1819) w
załączniku określa, iż

Zgonem płodu (urodzenie martwe) określa się zgon następujący przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki, o ile nastąpił po upływie 22. tygodnia ciąży lub później. O zgonie świadczy to, że po takim wydaleniu lub wydobyciu płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).

Co to oznacza?

Przede wszystkim wątpliwości natury interpretacyjnej.
Część bowiem ekspertów uważa, że w przypadku urodzenia martwego przed 22 tygodniem ciąży zasiłek macierzyński nie przysługuje, jest to bowiem poronienie.
W takim przypadku pracownicy przysługuje np. zasiłek chorobowy.
Nalezy jednak zauważyć, że rozróżnienie na poronienie i urodzenie martwe zostało dokonane na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej.
Jeżeli rodzice uzyskają z USC akt urodzenia dziecka wówczas matka powinna nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego  oraz urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni.

Śmierć odwołującego to temat smutny, ale jak się niestety okazuje bardzo potrzeba wyjaśnień w kwestii – co dalej. Postanowiłam poruszyć ten temat na blogu, bowiem ostatnio pytają mnie o to najczęściej dzieci emerytowanych mundurowych, którzy sami wnosili swoje odwołania od decyzji ZER MSWiA lub BESW do sądu.

Decyzja ZER – gdzie się odwołać?

Podobnie się dzieje, gdy rodzina zawiadamia mnie, że mój Klient/klientka zmarł(a). Zazwyczaj padają wówczas pytania – co ze sprawą w sądzie, czy wszystko przepadło?

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych zazwyczaj mają wymiar fiskalny. Chodzi o pieniądze – świadczenie: emeryturę, rentę, zasiłek chorobowy, albo o wysokość tych świadczeń. Nawet sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym mają wymiar pieniężny, bo wydano je odmawiając także świadczenia.

Gdy umiera strona procesu (w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych będzie to zawsze odwołujący) sprawa sądowa wcale nie musi dobiec końca.

Zawieszenie postępowania

Najpierw sąd zawiesi ją z urzędu, na podstawie art. 174 k.p.c.

§ 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:
1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;

Takie postępowanie może zostać wznowione z urzędu, gdy sąd dowie się, że ustała przyczyna zawieszenia:

art. 180 k.p.c.:

§ 1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:
1) w razie śmierci strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
W takim przypadku postępowanie będzie się toczyło z udziałem spadkobierców. Oczywiście sprawa będzie dotyczyła tylko czasu do śmierci strony.

Jakie dokumenty są potrzebne

Przede wszystkim potrzebny jest akt zgonu, żeby sąd mógł zawiesić postępowanie. A następnie, aby je wznowić: poświadczenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku.

Kwestia wznowienia postępowania może być ważna zwłaszcza dla osób uprawnionych do renty po zmarłym.

Przykład:

W dniu 1 czerwca 2018 r. zmarł Pan Kazimierz, były policjant, który w ubiegłym roku otrzymał od ZER MSWiA decyzję obniżającą jego emeryturę od 1.10.2017 r. Pan Kazimierz  korzystając z pomocy złożył odwołanie od tej decyzji, jego sprawa trafiła do sądu.

Po jego śmierci żona Krystyna otrzymała rentę rodzinną, jednakże jest ona wypłacana na podstawie art. 24 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (służb mundurowych). W przypadku Pani Krystyny wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało zmarłemu. Gdyby natomiast w postępowaniu sądowym sąd uznał decyzję ZER MSWiA za niesłuszną i ją zmienił (tym samym przywracając pierwotny sposób naliczenia emerytury Pana Kazimierza) to na tym skorzysta też Pani Krystyna, której renta rodzinna by wzrosła. Pani Krystynie przysługiwałoby też wyrównanie świadczenia od daty nabycia prawa do niego.

Ten przykład w prosty sposób pokazuje, że śmierć strony postępowania sądowego nie musi oznaczać umorzenia postępowania.

Jeśli masz  jakieś pytania, potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie, napisz do mnie:

kancelaria@przyborowska.eu lub użyj poniższego formularza

Zus skontroluje pielęgniarki na zwolnieniach lekarskich, tak zapowiedział minister Szumowski. Chodzi o sprawę pielęgniarek jednego z lubelskich szpitali, które masowo udają się na zwolnienia lekarskie (jest to rodzaj formy protestu).

O co zatem chodzi w kontrolach  i co wolno ZUS w tym zakresie

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że ZUS może sprawdzać:

 1. zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego, kierując chorego do lekarza orzecznika, który stwierdzi, czy zwolnienie było potrzebne;
 2. prawidłowość wykorzystywania zwolnienia przez ubezpieczonego (chorego).

Jeżeli ZUS będzie miał wątpliwość, czy „chory jest rzeczywiście chory” to prześle wezwanie do stawiennictwa u lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli orzecznik potwierdzi diagnozę, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy. Jeżeli orzecznik zwolnienie zakwestionuje można od takiego orzeczenia złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej, złożonej z 3 lekarzy. Dopiero jej orzecznie będzie podstawą do odmowy lub wypłaty zasiłku przez ZUS.

Natomiast jeżeli chodzi o prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego chodzi o to, czy chory nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Przede wszystkim zakazana jest praca, ta dodatkowa także. W przypadku pielęgniarek podczas zwolnienia lekarskiego nie można brać np. dodatkowych dyżurów w innym szpitalu, czy opiekować się chorymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

Oczywiście w grę nie wchodzi również żaden wyjazd wakacyjno-urlopowy w kraju i zagranicą. Wypad do kina, teatru, na wrenisaż także. Nawet jeżeli ma się zwolnienie, które nie jest tzw. zwolnieniem leżącym. Co więcej nawet aktywność na portalach społecznościowych może być podejrzana, o czym pisałam np. tutaj.

A co choremu wolno

Oczywiście wolno chodzić na kontrolne wizyty lekarskie czy badania, do apteki aby wykupić leki, na pocztę żeby wysłać zwolnienie lekarskie pracodawcy (lub do ZUS). Można także robić podstawowe zakupy, jeżeli nie ma możliwości aby zrobił je nam ktoś inny. W praktyce wolno wszystko to, co jest niezbędne choremu do normalnego funkcjonowania w trakcie choroby.

A na wezwanie ZUS nawet trzeba stawić się na badaniu u lekarza orzecznika.

Uprawnienia pracodawcy w przypadku choroby pracownika

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w tak dużych podmiotach jak szpital (czyli u pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników) warto wiedzieć, że za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego w roku zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca. Potem wypłatę przejmuje ZUS.

Trzeba też wiedzieć, że pracodawca w przypadku podejrzenia niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika może wystąpić do ZUS o wyjaśnienie sprawy, a pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników taką kontrolę może przeprowadzić sam.

Jak wygląda kontrola

Kontrolę przerowadzają inspektorzy ZUS (lub oddelegowanie pracownicy pracodawcy) w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego. Kontrolować można także w kolejnej pracy, czy w miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że zwolnienie byłó wykorzystywane w sposób niezasadny to ZUS wyda decyzję o zwrocie świadczenia za cały okres tego zwolnienia.

Oczywiście od takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu, o czym możesz przeczytać w wielu wpisach na tym blogu.

 

 

 

 

 

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!