Przyznam się, informacja pochodzi z pewnego plotkarskiego portalu.

Podobno Dominika Kulczyk-Lubomirska rozwiodła się z księciem Janem Lubomirskim-Lanckorońskim.

Cóż – rozwodzi się wiele par. Ale ta rozwiodła się błyskawicznie – w 28 dni. Tyle czasu upłynęło od złożenia pozwu przez Kulczyk-Lubomirską do orzeczenia rozwodu przez Sąd Okręgowy… w Warszawie (21.10-18.11).

Zdumiewające tempo sądu.

W Toruniu na pierwszą rozprawę w Sądzie Okręgowym czeka się jakieś dwa miesiące, w Warszawie na termin w Sądzie Okręgowym (al. Solidarności) czekałam nawet 10. Czyżby w sądach warszawskich zwiększono liczbę etatów sędziowskich, a może wpływa do nich mniej spraw?

Read more »

Jakiś czas temu klientka zapytała mnie czy podczas rozwodu może wykorzystać przed sądem tzw. test zdrady – chce uzyskać rozwód z wyłącznej winy męża. Zatkało mnie, bo przyznam szczerze w pierwszej chwili nie wiedziałam o co jej chodzi.

Pokazała mi test, który można wykonywać samemu, w domu.

Powiem tak – tego typu testy nie są tak naprawdę nic warte i lepiej nie zaprzątać sobie nimi głowy.

Co innego test wykonany w prawdziwym laboratorium, gdzie badane są ślady biologiczne, taki który pozwoli wykluczyć iż pobrana próbka pochodzi np. od nas. Wówczas zyskujemy nie dowód, a raczej poszlakę tego, że do zdrady mogło dojść.

 Składając w postępowaniu o rozwód dowód z takiej ekspertyzy warto poprzeć go również innymi dowodami. Druga strona zapewne taki dowód będzie kwestionowała i sam wynik testu może się okazać zbyt słabym dowodem na niewierność współmałżonka.

Należy jednak pamiętać, że sąd wydając wyrok bierze pod uwagę cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie.

 Wynik takiego testu może być zatem pomocny, choć niekoniecznie.

 

 

 

Jakiś czas temu w poście Rozwód – w Polsce czy zagranicą wspomniałam o sposobach rozwodów transgranicznych.

Ostatnio jedna z moich klientek (mieszkająca w Anglii) przed podjęciem decyzji, gdzie przeprowadzić rozwód (Polska, Anglia) poprosiła mnie o ocenę, gdzie procedura będzie prostsza.
Postanowiłam więc przybliżyć Czytelnikom bloga podstawy orzeczenia rozwodu w Anglii oraz w naszym kraju.
 1. Anglia (też Walia)
Sąd orzecze rozwód w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Aby udowodnić trwały rozkład należy udowodnić, że:
 • współmałżonek zdradził (cudzołóstwo) i w związku z tym powód uznał dalsze wspólne mieszkanie za niemożliwe
 • współmałżonek zachowuje się niedorzecznie (unreasonable behaviour)
 • porzucenie przez współmałżonka (dezercja) na okres przynajmniej 2 lat przed wniesieniem pozwu rozwodowego
 • separacja stron trwająca 2 lata przed wniesieniem pozwu (za zgodą drugiego małżonka) lub 5 lat ( w tym przypadku zgoda nie jest już wymagana)
Co ważne na powyższe fakty nie można się powoływać jeżeli para mieszka ze sobą po upływie pół roku od zdrady czy niedorzecznego zachowania współmałżonka.
Ponadto para nie będzie mogła twierdzić, że jest w separacji  przez okres 2 czy 5 lat jeżeli w tym czasie małżonkowie wrócili do siebie na sześciomiesięczny okres.
Pozew rozwodowy można wnieść dopiero po upływie roku od daty ślubu.

2. Polska
W naszym kraju sąd orzeka rozwód jeżeli stwierdzi, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego tj. jeżeli między małżonkami ustała więź ekonomiczna, psychiczna (uczuciowa) oraz fizyczna.
Nie ma też ograniczeń czasowych co do wniesienia pozwu, co do czasu trwania separacji (małżonkowie nie muszą być w separacji sądowej, często żyją pod jednym dachem, w separacji faktycznej).
Sąd polski nie udzieli rozwodu jeżeli:

żąda go małżonek wyłącznie winny  rozkładu pożycia (druga strona musi się na rozwód zgodzić)
w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
z innych przyczyn orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Podsumowując – małżonkowie mieszkający na Wyspach często szybciej mogą rozwieść się…. w Polsce.
Nie muszą bowiem czekać na upływ roku od daty ślubu, czy dwóch lat od wyprowadzenia się jednego z nich. Liczy się nie tylko czas ( małżonkowie bezdzietni często uzyskują rozwód na pierwszej rozprawie), ale również znajomość polskiej procedury, czy nawet koszt obsługi prawnej przez pełnomocnika.

 

 

Od kilku lat w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy zapisy o ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków.
Przepisy te brzmią następująco:

Art. 513. § 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej (…) oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
1)   darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
2)   usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
3)   nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
Art. 514. § 1. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
§ 2. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.
§ 3. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.
Art. 515. § 1. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.
§ 2. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Jaki był cel wprowadzenia tego typu instytucji? Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ma chronić tego małżonka, któremu w trakcie trwania związku małżeńskiego jego majątek przyrósł w w mniejszym stopniu niż drugiemu z małżonków.
Chodzi tu głównie o sytuacje, gdy jedno z małżonków jest np. aktywne zawodowo i świetnie zarabia, drugie zaś np. opiekuje się dziećmi.
W przypadku rozwodu małżonek, którego dorobek „urósł” w stopniu mniejszym może żądać od drugiego małżonka wyrównania.


Wyrównać dorobki można  na dwa sposoby : 1. polubownie – w drodze umowy między byłymi małżonkami
2. sądownie – w drodze powództwa o zapłatę lub o przeniesienie prawa Roszczenie o wyrównanie dorobków przedawnia się z upływem lat 10 od chwili ustania rozdzielności majątkowej.

 

Od ubiegłego roku rodzice małoletnich dzieci, którzy się rozwodzą, muszą wspólnie dojść do porozumienia na temat sposobu wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. Porozumienie musi dawać gwarancję, że rodzice przy jej  wykonywaniu będą ze sobą współdziałać.
Znowelizowany przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brzmi następująco:

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Nie ma określonego wzoru takiego planu wychowawczego.

Musi on regulować następujące kwestie:
1. w jaki sposób rodzice będą decydowali o sprawach istotnych dla dziecka ( np. o wyborze szkoły)
2. w jaki sposób ma wyglądać opieka bezpośrednia nad wspólnym dzieckiem (np. w poszczególnych okresach roku, w wakacje lub święta), sposoby kontaktu
3.w jaki sposób rodzice będą dochodzili do porozumienia – w przypadku sporu między nimi

4. jak rozwiązane będą kwestie wydatków (utrzymanie dziecka).

Warto jest więc ponad sporem głównym (rozwodowym) poświęcić trochę uwagi i wypracować plan, który pozwoli rodzicom wspólnie i bez konfliktów wychowywać własne dzieci.
Przykład takiego planu

 

Coraz więcej osób wyjeżdża do pracy poza granice naszego kraju. Jadą całymi rodzinami, bądź za pracą wyjeżdża jedno z małżonków.

Niestety fala emigracji sprawia, że wiele małżeństw rozpada się, w związkach dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wówczas każdy z małżonków ma prawo wnieść pozew o rozwód.

Klienci często pytają – gdzie wnieść pozew rozwodowy? Przed sąd polski, czy za granicą?

Rozwód transgraniczny można przeprowadzić na dwa sposoby:

 

1.  w Polsce
2. za granicą

Małżonek, który pozostał w kraju może wnieść pozew rozwodowy do sądu okręgowego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkiwania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z małżonków w tym okręgu stale przebywa. W braku tej podstawy pozew należy złożyć w w miejscu zamieszkania pozwanego małżonka, a gdy i tej podstawy nie ma – właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

Małżonek, który mieszka za granicą nie musi przyjeżdżać do kraju. Rozprawa odbędzie się bez względu na jego niestawiennictwo, jeżeli tylko zostanie o rozprawie powiadomiony w sposób właściwy. Aby przyspieszyć postępowanie wygodnie jest wskazać adres dla doręczeń pism procesowych oraz sądowych w Polsce. Najlepiej jednak jest ustanowić w kraju pełnomocnika, który wszystkiego za nas dopilnuje.

Kto może zostać pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej:

 • adwokat lub radca prawny
 • rodzice, rodzeństwo, zstępni strony, osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia.

  Aby uzyskać rozwód w Polsce małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego musi wyrazić swoją zgodę.

  Warto dodać, że małżonkowie mający polskie obywatelstwo lecz mieszkający zagranicą mogą  przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Polsce.

  Jak wygląda rozwód za granicą?

  W przypadku zamieszkiwania w jednym z krajów Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie rozporządzenie Rady ( WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

  Rozwód zostanie wówczas orzeczony w oparciu o przepisy danego państwa.

  Jeżeli rozwód przeprowadzono poza granicami kraju, w Polsce można wystąpić o uznanie orzeczenia zagranicznego przez sąd polski.

  ————————

  Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji lub porady serdecznie zapraszam do kontaktu .

  Potrzebujesz porady? Zadzwoń!