Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest to projekt po zmianach, datowany na 22 marca 2013 r.Ustawa zmienia Kodeks pracy i inne ustawy w zakresie tzw. urlopu rodzicielskiego. Zakładany termin wejścia w życie przepisów to 1 września tego roku, co oznacza, że wydłużonego urlopu będą mogli skorzystać wyłącznie rodzice dzieci urodzonych po 18 marca br. O zmianę terminu wejścia w życie i objęciu przepisami rodziców wszystkich dzieci urodzonych w tym roku walczą Matki I kwartału.

Proponowane zmiany to m.in.:

Read more »

Ponieważ wiele osób zwraca się do mnie z pytaniami w stylu „podobno zmieniły się przepisy, ale nie wiem jak”, „kiedy zmiany wchodzą w życie”, „dlaczego nigdzie nie ma informacji o przepisach, które będą obowiązywały od lipca 2013 r.” postanowiłam regularnie pisać o tym co w Sejmie piszczy, czyli na jakim etapie legislacyjnym są projekty aktów normatywnych będących w kręgu zainteresowań Czytelników Temida Jest Kobietą.

Na początek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który zgodnie z art. 10 tej nowelizacji ma wejść w życie 1 września 2013 r.

Nowelizacja ustawy zawiera zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, w związku z wychowywaniem dziecka i ma dotyczyć osób, które nie mogą obecnie korzystać z urlopów wychowawczych. Prawo do tego urlopu ma zostać rozszerzone na ubezpieczonych z odpowiednio długim stażem.

Read more »

Jeżeli jesteś zainteresowany poprzednim wpisem dotyczącym tegorocznych zmian w prawie zajrzyj tutaj.

2. Urlop wychowawczy dla prowadzących działalność gospodarczą

Taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa („nie uważacie, że to „macierzyństwo” w nazwie lekko dyskryminuje ojców, którzy w pewnych sytuacjach mogą korzystać np. z urlopu… „macierzyńskiego”?).

O projekcie było głośno bo to  jeden z flagowych projektów rządu na ten rok – podobno rok rodziny.

Wyszukiwarka na stronie sejmowej za bardzo współpracować nie chciała. Ale się udało 🙂

Zmiany w przepisach były potrzebne, bo jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

Zgodnie z aktualnie istniejącymi regulacjami, co do zasady tylko pracownik ma prawo do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

dalej czytamy:

Odnosząc się do innych ubezpieczonych, należy wskazać, że zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i zleceniobiorcy nie mogą w obecnym stanie prawnym korzystać z urlopu wychowawczego, gdyż jest to prawo przysługujące jedynie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości jej zawieszenia.

Jednakże w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 13 ustawy o s.u.s., osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Read more »

W dzisiejszej Rzeczpospolitej można przeczytać artykuł na temat projektowanych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ja o tym projekcie pisałam już w maju we wpisach: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – propozycja ministerstwa, cz.I i Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – propozycja ministerstwa, cz.II

Artykuł z Rzeczpospolitej można przeczytać TUTAJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, o którym pisałam też w poprzednim wpisie, zakłada objęcie składkami ubezpieczeniowymi rodziców prowadzących działalność gospodarczą, lub zleceniobiorców, w okresie gdy będą sprawować opiekę nad swoimi dziećmi.

Proponowane zmiany zakładają, że składki będą finansowane z budżetu państwa:

1. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, która zaprzestała jej prowadzenia albo zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)) na okres do 3lat, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, na okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

2. osobom prowadzącym inną działalność pozarolniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;

3. zleceniobiorcom wykonującym działalność zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy;

4. osobom współpracującym przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1-3 i na zasadach określonych dla tych osób;

5. osobom duchownym, która oświadczy, że zamierza korzystać z przerwy na wychowywanie dziecka (należy pamiętać, że nie wszystkich duchownych w Polsce obowiązuje celibat);

6. osobom nieubezpieczonym lub osobom o których mowa w pkt 1-4, jeżeli nie spełniły warunku 6 miesięcy wykonywania działalności lub współpracy, a także osobom bezrobotnym po ustaniu prawa do zasiłku, które złożą wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze korzystania z przerwy na wychowywanie dziecka w rozumieniu niniejszej ustawy;

 – wszystkie na analogicznych warunkach jak w pkt. 1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Read more »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu wskazano, że Polska ma niski współczynnik dzietności, a w niedalekiej przyszłości w naszym kraju nie będzie zastępowalności pokoleń – co w praktyce oznacza, że niebawem nie będzie komu pracować na emerytury. Ministerstwo przyznało, że tylko konsekwentnie prowadzona polityka prorodzinna i zwiększenie nakładów z budżetu może wpłynąć na złe statystyki demograficzne.

Co zatem zaproponowano?

Zaproponowano zmianę zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka.

Obecnie prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jeżeli ich staż pracy wynosi minimum 6 miesięcy.

W okresie przebywania na tym urlopie pracownik podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, podstawę wymiaru składek stanowi kwota  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, nie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Tego przywileju nie posiadają rodzice prowadzący działalność gospodarczą, a także zleceniobiorcy, którzy pragną zająć się wychowywaniem dzieci. Nie mają prawa do urlopu wychowawczego, ani do zasiłku. Jedyne co mogą zrobić to albo łączyć prowadzenie firmy z opieką nad potomstwem, zawiesić prowadzenie działalności (w tym okresie nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne) albo ją zamknąć.

Nowe przepisy mają tę sytuację zmienić. Ustawodawca chce bowiem poszerzyć krąg osób, za które budżet państwa opłacałby składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O tym co dokładnie zaproponowano przeczytasz już w kolejnym wpisie 🙂

* powyższy wpis ukazał się również na portalu Wyborcza.biz

 Zgodnie z przepisami kobiety mogą przechodzić (jeszcze mogą, bo to ma się zmienić) na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat jeżeli mają staż pracy wynoszący 30 lat.

Dla kobiet pracownic, które przebywały na urlopie wychowawczym istotna jest data 1 stycznia 1999 r.  Jeżeli kobieta była na tym urlopie przed tą datą to ten okres nie zostanie jej zaliczony do stażu pracy bo wg. ZUS nie jest okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

 Kobiety, które poszły na urlop po zmianie przepisów są już w lepszej sytuacji – okres ten mają zaliczony do stażu pracy.

Dlaczego o tym właśnie dzisiaj piszę?

Otóż niedawno przeczytałam artykuł o tym, że ZUS i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie respektują uchwały Sądu Najwyższego z ubiegłego roku, w której Sąd jednoznacznie stwierdził, iż:

Okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego – wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. – są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11)

Zatem jeżeli kobiecie, która złożyła wniosek o przejście na emeryturę ZUS odmówi świadczenia, ponieważ do stażu pracy nie zaliczył okresu przebywania na urlopie wychowawczym przed 1 stycznia 1999 r. to ma ona prawo do odwołania, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. W sądzie raczej nie powinno być problemu z zaliczeniem takiego okresu do wymaganego stażu pracy.

 

Czy przedsiębiorcza matka może ubiegać się o umorzenie składek do ZUS?

Kobieta prowadząca własną działalność pozarolniczą (gospodarczą) i przebywająca na urlopie wychowawczym w trakcie jej prowadzenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. obowiązana była w tym czasie opłacać do ZUS składki na Fundusz Pracy.

Te Panie, które składek tych nie opłaciły lub opłaciły po terminie od dziś (tj. 1 lutego 2011 r.) do 1 sierpnia 2011 r. włącznie będą mogły starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie niezapłaconych składek lub odsetek za zwłokę w opłaceniu składek.

Co należy zrobić?

ZUS nie umorzy składek automatycznie. Należy więc w ZUS we skazanym terminie złożyć wniosek:

  • o umorzenie zaległych składek na Fundusz Pracy, lub
  • o umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie składek na Fundusz Pracy

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule mojego autorstwa na portalu biznes wieszjak.pl

Czy przedsiębiorcza matka może ubiegać się o umorzenie składek do ZUS?

Niedawno żona mojego kolegi postanowiła wrócić do pracy i zrezygnować z urlopu wychowawczego.

Jednocześnie chciała skorzystać z uprawnienia, jakie przysługują jej w związku z rodzicielstwem (dział 8 Kodeksu Pracy) tj. chciała obniżyć sobie wymiar czasu pracy zgodnie z następującym przepisem KP

Art. 1867§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Aby pracować w obniżonym czasie pracy pracownica musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek, zaś pracodawca ma obowiązek uwzględnić tenże wniosek. W przypadku odmowy pracownica może dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Problem pojawia się w momencie, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia odnośnie sposobu realizacji owego porozumienia.

Gdy pracownica składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o jedną godzinę dziennie i zamiast o 15 chciałaby wychodzić z pracy o 14 to czy pracodawca musi wniosek w takim kształcie uwzględnić?

Z podobnym problemem na forum babyboom zwróciła się o pomoc młoda mama .

Teoretycznie wydaje się, że pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy na wniosek pracownicy, ale odnośnie sposobu rozkładu godzin strony powinny dojść do konsensusu. Jednakże spotkałam się z poglądem wyrażonym przez pracownicę Państwowej Inspekcji Pracy, że pracodawca powinien uwzględnić wniosek w kształcie zaproponowanym przez pracownicę.

Oczywiście komentarze do tego przepisu kwestii tej nie precyzują, nie znalazłam również orzecznictwa sądowego, wyjaśniającego, w jaki sposób pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy.

Gdyby Państwo mieli jakieś doświadczenia w tym temacie bardzo proszę o podzielenie się nimi na tym blogu.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!