Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że emerytki z rocznika 1953 wreszcie doczekają się ustawy naprawiającej ich problemy i dającej godziwe świadczenie.

O sytuacji emerytek z rocznika 1953 pisałam np. w tym wpisie.

Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego minęło już 15 miesięcy. Wiele moich Klientek walczy nadal w sądzie o podwyższenie emerytur i ich przeliczenie bez niekonstytucyjnego przepisu.

Warto wspomnieć, że jeden projekt ustawy, jest gotowy od dawna. Przygotowano go w Senacie, jego autorem jest senator Marek Borowski. Władza dwukrotnie wsadziła dokument do zamrażarki.

Ale wychodzi na to, że o emerytkach przypomniał sobie premier Morawiecki.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która dotyczy emerytek z rocznka 1953

Projekt ustawy znajdziecie tutaj.

Najważniejsze zmiany to dodanie 2 artykułów do ustawy: art. 194i
i art. 194j

„Art. 194i. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ubezpieczonego urodzonego w 1953 r.,

nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b,

jeżeli wniosek o przyznanie tej emerytury zgłosi w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, pod warunkiem, że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 194j. 1. Kwotę emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie, od podstawy ustalonej z zastosowaniem art. 194i.

Przeliczeniu podlega podstawa obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

Do ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się kolejne zmiany wysokości świadczenia. Emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury przyznanej na podstawie art. 24, a w przypadku, gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

Jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 24 jest wyższa od wypłacanej dotychczas, emerytowi wypłaca się wyrównanie. Kwotę wyrównania stanowi różnica między sumą kwot emerytur, jakie przysługiwałyby w okresie, o którym mowa w ust. 4, z uwzględnieniem ich waloryzacji, a sumą kwot wypłaconych w tym okresie. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do ponownego ustalenia wysokości renty rodzinnej.”

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje:

1) zwrócenie ubezpieczonym
różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana,


2) ponowne przeliczenie renty rodzinnej,

3) zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie
ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Zobaczymy kiedy projekt przejdzie całą procedurę legislacyjną.

Jeżeli ustawę podpisze prezydent oczywiście będę o tym informowała.

Emerytki, których sprawy są w sądzie powinny w takim wypadku otrzymać właściwe emerytury wraz z wyrównaniem.

Temidowy newsletter wprost do Twojej skrzynki

zapisz się i nie przegap nowości ode mnie!

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279