Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Postępowania dezubekizacyjne toczą się od 2017 r.

Część emerytów mundurowych odzyskała już świadczenia, część spraw nadal leży zawieszonych w sądach okręgowych, część toczy się wolno, zwłaszcza w sądach apelacyjnych.

W sprawach moich Klientów zaczęły natomiast przychodzić takie oto postanowienia wydawane przez Sąd Apelacyjny (wklejam pierwsze, które otrzymaliśmy i ostatnie – najświeższe):

sąd apelacyjny umarza postępowanie

Jak uzyskać umorzenie postępowania apelacyjnego?


Zobaczmy, co mówią przepisy procedury cywilnej:

Art. 391 [Odesłanie; cofnięcie apelacji]

§ 1. Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

§ 2. W razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Gdy cofnięcie apelacji nastąpiło przed sądem pierwszej instancji, postępowanie umarza sąd pierwszej instancji.

W sprawach, w których postanowienia wkleiłam apelację składał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. I Organ te apelacje cofnął.

W pierwszym przypadku sąd prawidłowo rozstrzygnął o kosztach, w drugim nie – i to akurat trzeba będzie uzupełnić. Ale to drobny szczegół.

Z powyższego wynika, że należy doprowadzić do cofnięcia apelacji przez Organ.

Kilka miesięcy temu coś takiego było nie do pomyślenia. Obecnie nowa dyrektor ZER MSWiA ma inne podejście do spraw dezubekizacyjnych. Zapowiedziała, że Organ, z urzędu powoli będzie wycofywać wniesione już apelacje („tak wieść gminna niesie”).

Wniosek do ZER MSWiA

Można jednak nie czekać na łaskawość Organu i samemu napisać wniosek-prośbę o cofnięcie apelacji.

Należy jednak pamiętać, że ZER MSWiA nie ma obowiązku cofnięcia apelacji, to jego dobra wola. Sądownictwo w Polsce jest dwuinstancyjne i nie ma przepisu nakazującego cofanie apelacji w sprawach dezubekizacyjnych.

Uprzedzając pytanie – nie ma wzoru czy druku takiego wniosku. Można go napisać samemu i nie trzeba przytaczać żadnych przepisów.

Po wpłynięciu ZER MSWiA taki wniosek rozpozna, a jeżeli załatwi go pozytywnie to skieruje do sądu wniosek z cofnięciem apelacji i umorzeniem postępowania.

Stronie bez pełnomocnika profesjonalnego sąd doręczy ten wniosek wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania apelacyjnego.

Co umorzenie postępowania apelacyjnego oznacza?

Umorzeni postępowania apelacyjnego oznacza, że wyrok Sądu Okręgowego wydany w I instancji jest prawomocny. A to oznacza, że Organ Rentowy powinien wydać decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty/renty rodzinnej zgodnie z tym wyrokiem.

Przykład:

Pani Janina w lutym 2023 r. otrzymała korzystny wyrok, w którym Sąd Okręgowy przywrócił jej wysokość emerytury jak przed 1 października 2017 r. ZER MSWiA złożył od tego wyroku apelację, ale w kwietniu 2024 r. cofnął apelację. Sąd II instancji umorzył postępowanie.

ZER MSWiA wyda decyzję, w której ustali na nowo wysokość jej emerytury, wypłacił wyrównanie, pobrał zaliczkę na podatek. Od kolejnego miesiąca Pani Janina będzie otrzymywała emeryturę w wysokości zgodnej z podstawą wymiaru, tak jakby obniżenia nigdy nie było.

Oczywiście pozostanie otwarte pytanie, czy warto będzie walczyć o odsetki za te wszystkie lata pobierania niższego świadczenia lub o korzystniejsze rozliczenie podatku i składki zdrowotnej.

Mimo wielkiej radości z wygranej polecam decyzję wydaną przez Organ skonsultować z prawnikiem. Na ewentualne odwołanie jest wyłącznie miesiąc.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279