wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3)  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Inne zdarzenia zrównane z wypadkiem przy pracy

 Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Ponadto na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wiele innych nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną powodujących uraz lub śmierć, które nastąpiło w trakcie trwania ubezpieczenia wypadkowego. Taką ochroną objęci są np. sportowcy pobierający stypendium, stażyści skierowani na staż przez Urząd Pracy, czy nianie pracujące na umowę uaktywniającą.

Zgodnie z przepisami za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Oznacza to, że osoba może przeżyć wypadek, jednakże późniejszy zgon, musi bezpośrednio z obraźeń doznanych w wyniku wypadku wynikać.

. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się  natomiast wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Prowadzący działalność gospodarczą

Za wypadek przy pracy uważa się także wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współprowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą ulegnie wypadkowi wówczas okoliczności i przyczyny wypadku ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzając kartę wypadku. Następnie ZUS wypłaca stosowne świadczenia.

Jeżeli ZUS stwierdzi, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy odmówi wypłaty świadczeń. Wówczas jedynym sposobem na uzyskanie świadczenia będzie złożenie odwołania od niekorzystnej decyzji.

renta wypadkowa

Renta wypadkowa to jedno ze świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy. Piszę dzisiaj o tym, z uwagi na fakt, że niedawno byłam ponownie gościem w programie Polsat News, którego tematem były wypadki przy pracy.

Każdy wypadek przy pracy to temat trudny. Dla pracownika, który doznał najczęściej uszczerbku na zdrowiu i chciałby to zdrowie odzyskać oraz dla pracodawcy, na którym ciąży obowiązek rzetelnego sporządzenia protokołu powypadkowego. To tak naprawdę najważniejszy dokument i dla pracownika, i dla pracodawcy, będący podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń.

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikom oraz członkom ich rodziny przysługują następujące świadczenia:

1)  „zasiłek chorobowy” –

2)  „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3)  „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4)  „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5)  „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6)  „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy

7)  „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8)  „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9)  „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10)  dodatek pielęgnacyjny;

11)  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Renta wypadkowa to właśnie renta z tytułu niezdolności do pracy. Przyznawana jest, gdy ubezpieczony po wypadku wyczerpał pełny okres zasiłku chorobowego (182 dni), a następnie świadczenie rehabilitacyjne, a lekarz orzecznik stwierdza dalszą niezdolność do pracy.

Kiedy nie otrzymamy renty wypadkowej

Trzeba pamiętać, że pracownik nie otrzyma renty wypadkowej jeżeli umyślnie lub wskutek niedbalstwa naruszył przepisy dotyczące ochrony życia lub zdrowia; mówiąc krótko wypadek wydarzył się z jego winy.

Świadczenia nie otrzyma także pracownik, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Co więcej jeżeli zachodzi takie podejrzenie pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na odpowiednie badanie, pracownik zaś powinien się temu badaniu poddać. Odmowa poddania się badaniu jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia, chyba że pracownik udowodni, iż nie mógł poddać się badaniu w ważnych przyczyn.

Odmowa przyznania renty nastąpi także, gdy zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy albo gdy nie przedstawiono karty wypadku lub protokołu wypadkowego.

Pamiętaj, że od niekorzystnej dla siebie decyzji ZUS możesz się odwołać w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Więcej o tym jak się odwoływać przeczytasz tutaj.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!