fbpx

Niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ważny dla wszystkich jednoosobowych przedsiębiorców. Chodzi o przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż miesiąc.

W wyroku z dnia 24.05.2012 r., sygn.  akt P 12/10 Trybunał orzekł, że:

Art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887) w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą sprawiedliwości społecznej.

Co to oznacza?

Wyrok jest ważny dla osób, które zanim przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności o pracę posiadały to ubezpieczenie z innego tytułu – czyli np. były zatrudnione na umowę o pracę. Jeżeli ktoś taki zachorował (zachowując ciągłość) w pierwszym miesiącu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUS wyliczał zasiłek  ustalając podstawę wymiaru proporcjonalnie do liczby dni ubezpieczenia.

Jeżeli w pierwszym miesiącu ubezpieczenia zachoruje pracownik – jego zasiłek wylicza się z pełnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podobnie jest np. w przypadku ustalania podstawy zasiłku macierzyńskiego.

Trybunał Konstytucyjny uznał zatem, że takie zróżnicowanie jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

 

 

Podobny wpis
obniżenie podstawy wymiaru składek to częsta praktyka ZUS
Kontrola ZUS – jak długo może trwać? – aktualizacja 2020
Skontaktuj się z nami