Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Jeżeli jesteś zainteresowany poprzednim wpisem dotyczącym tegorocznych zmian w prawie zajrzyj tutaj.

2. Urlop wychowawczy dla prowadzących działalność gospodarczą

Taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa („nie uważacie, że to „macierzyństwo” w nazwie lekko dyskryminuje ojców, którzy w pewnych sytuacjach mogą korzystać np. z urlopu… „macierzyńskiego”?).

O projekcie było głośno bo to  jeden z flagowych projektów rządu na ten rok – podobno rok rodziny.

Wyszukiwarka na stronie sejmowej za bardzo współpracować nie chciała. Ale się udało 🙂

Zmiany w przepisach były potrzebne, bo jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

Zgodnie z aktualnie istniejącymi regulacjami, co do zasady tylko pracownik ma prawo do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

dalej czytamy:

Odnosząc się do innych ubezpieczonych, należy wskazać, że zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i zleceniobiorcy nie mogą w obecnym stanie prawnym korzystać z urlopu wychowawczego, gdyż jest to prawo przysługujące jedynie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości jej zawieszenia.

Jednakże w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 13 ustawy o s.u.s., osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Co zatem ma się zmienić z dniem 1 września 2013 r.? (zakładana data wejścia nowelizacji w życie)

Osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem budżet państwa ma finansować składki:

1. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne – dla osób posiadających minimum półroczny okres ubezpieczeniowy

2. na ubezpieczenie emerytalne – dla osób z krótszym stażem ubezpieczeniowym.

Jako podstawę wymiaru składek przyjęto kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, nie więcej jednak, niż przychód (lub odpowiednio kwota zadeklarowana) stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tej osoby i nie mniej niż 75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

W przypadku osób duchownych przyjęto zaś kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla osób z krótszym stażem ubezpieczeniowym lub nieposiadających ubezpieczenia za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne  przyjęto 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa ma również wprowadzić zmiany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie dodano przepis dotyczący możliwości zawieszenia prowadzenia pozarolniczej działalności przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, przez okres do 6 lat nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Obecnie projekt znajduje się w Sejmie po I czytaniu w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279