Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Projekt nowelizacji specustawy – świadczenie postojowe

Wreszcie znamy projekt ustawy z 21 marca 20120 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw . Na 117 stronach zawarte są regulacje porządkujące funkcjonowanie państwa na czas epidemii koronawirusa, ale zauważyłam też, że chce się tylnymi drzwiami przemycić to i owo.

Przedsiębiorcy

W tym wpisie skupię się na propozycji, którą jest świadczenie postojowe dla przedsiębiorców.

Świadczenie to ma przysługiwać przedsiębiorcom oraz wykonującym pracę z tytułu umowy agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług .

Warunek: brak innego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Czyli nie wolno łączyć np. umowy o pracę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Warunek: przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był niższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r . (czyli: 15.681 zł).

Świadczenie postojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe. Zatem wnioski będą mogły być składane… dopiero w maju!

Wyjątek: nie muszą spełnić powyższych warunków osoby rozliczające się w formie karty podatkowej.

Warunek: brak zawieszenia działalności gospodarczej oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

W przypadku osób, które zawiesiły działalność gospodarczą – data graniczna zawieszenia – nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.

Świadczenie ma przysługiwać obywatelom RP, obywatelom Państw UE, państw członkowskich EFTA, stron umowy EOG oraz legalnie przebywającym cudzoziemcom.

Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie przysługuje uprawnionemu jednorazowo, w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

UWAGA: projekt zawiera zapis: Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zt ust. 8, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (1300 zł).

Problem w tym, że w projekcie nie ma art. 15zt ust. 8 (!!!)

Aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego ma leżeć w gestii Prezesa ZUS (na wniosek). Wypłata świadczenia postojowego po raz drugi (po pozytywnej decyzji Pani Prezes) może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Odmowa przyznania świadczenia będzie w formie decyzji, zaskarżalnej do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Termin wypłaty świadczenia przez ZUS

ZUS wypłaci świadczenie postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Pojawia się jednak pytanie – czy to będzie pomoc wystarczająca aby po epidemii koronawirusa małe firmy mogły się podnieść?

Live na Instagramie i FB – bądź koniecznie!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszam Cię do polubienia mojego konta na Instagramie albo odwiedzenia FB Temida Jest Kobietą

Jutro – 23.03.2020 r. (poniedziałek) o 21.00 poprowadzę na instagramie i facebooku live na temat tarczy antykryzysowej. Omówię propozycje pomocy, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy.

Polecam również pakiet e-booków na temat tarczy antykryzysowej. Do 7 maj 2020 r. do godz. 23.59 na hasło TEMIDA uzyskasz 15% zniżki na wszystkie e-booki i pakiety e-booków z webinarami.

ebook
2 E-booki Tarcza Antykryzysowa dla mikro i małych przedsiębiorców i Tarcza Antykryzysowa 2.0 w pytaniach i odpowiedziach

Kompendium wiedzy na temat pomocy przedsiębiorcom – w promocji dla Czytelników bloga

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279