Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Wiele osób posiadających małe dzieci słyszało o tym, że od kilku dni legalnie zatrudnienie niani jest możliwe (umowa uaktywniająca), a składki za taką zatrudnioną przez rodziców osobę odprowadzi Państwo.

W związku z tym tematem na blogu bardzo popularne stały się wpisy dotyczące niani oraz właśnie umowy uaktywniającej, bowiem wieli Czytelników szuka konkretnych informacji – co i jak należy załatwić, aby można legalnie zatrudnić nianię zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Jeżeli zastanawiasz się, czy w Twoim wypadku podpisanie umowy uaktywniającej z nową nianią (albo z Tą, która już opiekuje się Twoim dzieckiem) może być korzystne zajrzyj do wpisu Niania – czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą? Być może przyda Ci się również specjalna „mapa myśli” związana z  legalnym zatrudnieniem niani. Dzisiaj wpis – dotyczący umowy uaktywniającej – mającej charakter umowy zlecenia. Podpisanie tej umowy jest niezbędne, aby naszą nianię można było zgłosić do ZUS. Pamiętaj – umowę należy zawrzeć w formie pisemnej!

Wzór umowy uaktywniającej

 1. {WSTĘP}

Ustawa precyzuje, że umowa uaktywniająca musi określać strony umowy.

Standardowo też podajemy adresy stron podpisujących umowę. Jeżeli chcesz możesz podać telefony stron służące do kontaktu (nie jest to jednak konieczne).

Możesz zapisać ten fragment np. w taki sposób:

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

W dniu……………………………….….……….. w………………………………………………(data)  (miejscowość)

Pomiędzy:

1………………………………………………………………………………………….zamieszkałym/zamieszkałą   (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………………………………..………………………………………………………………………. (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………….(np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym……………………………………………………………………………………………………………………….

2.         ……………………………….………………………………………………..zamieszkałym/zamieszkałą  (imię i nazwisko rodzica)

………………………………………………………………………………………………………………………………………  (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym………………………………………………………….……………………………………………………………

Zwanych w dalszej części umowy Rodzicami lub Zleceniodawcami

A

Panem/Panią*……………………………………………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą* (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym…………………………………………………………………………………….…………………………………

zwanym/zwaną dalej Nianią lub Zleceniobiorcą

Została zawarta umowa następującej treści:

*niepotrzebne skreślić

2. {CEL I PRZEDMIOT UMOWY }

Tutaj należy określić dlaczego i w jakim celu umowa uaktywniająca z nianią jest zawierana. Chodzi oczywiście o opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

§1

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 50-53 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
 2. Przedmiotem umowy jest sprawowanie opieki przez Nianię nad córką/synem* Zleceniodawców…………………….…………………………………………(Imię i nazwisko dziecka) urodzoną/urodzonym*w dniu……………………………….………………….………………..  zwaną/zwanym* dalej Dzieckiem.

       3. W ramach opieki Niania będzie realizować funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

4. Niania oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonywania powierzonych jej/jemu* na mocy niniejszej umowy uaktywniającej obowiązków i zobowiązuje się wykonywać je ze szczególną z sumiennością i starannością mając na uwadze dobro Dziecka.

5. Niania zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług, z pominięciem osób trzecich.

6. Termin rozpoczęcia pracy Niani strony ustaliły na dzień ……………………………..

3. {CZAS I MIEJSCE SPRAWOWANIA OPIEKI}

W tym paragrafie określ kiedy, w jakich dniach i godzinach oraz gdzie niania będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem.

Przykładowy zapis może wyglądać tak:

§2

 1. Strony umowy ustalają, że Niania będzie sprawowała opiekę nad Dzieckiem Zleceniodawców określonym w §1 pkt. 2 umowy uaktywniającej w …………………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………………………………… (podać dokładne miejsce, np. adres zamieszkania Zleceniodawców, adres Niani itp.)

2.  Opieka sprawowana będzie w następujących dniach oraz godzinach:

a)     Poniedziałek od…………………………….….do……………………………………..………..

b)     Wtorek od…………………………..……..…….do………………….…………….……………..

c)      Środa od…………………………………….…….do…………………..…………..……………..

d)     Czwartek od…………………………..……..….do…………………….……….………………..

e)     Piątek od………………………………………….do………………………..……………………..

f)       Sobota od………………………………..……….do…………………..…………………………..

g)     Niedziela od………………………….………….do……………………..………………………..

3. W sytuacjach nagłych i niedających się przewidzieć wcześniej (np. choroba, pilny wyjazd służbowy) Niania zobowiązana jest do zapewnienia opieki nad Dzieckiem także w czasie poza wyznaczonymi wyżej godzinami, do czasu zapewnienia opieki przez któregoś z Rodziców lub osobę wyznaczoną w tym celu przez Rodziców np. dziadka Dziecka.

4. W sytuacji opisanej w punkcie powyżej Rodzice zobowiązują się do jak najszybszego zapewnienia opieki Dziecku.

5. W przypadku choroby Niani (Niania przebywa na zwolnieniu lekarskim) Rodzice zobowiązują się do zapewnienia opieki Dziecku.

4. {OBOWIĄZKI NIANI}

Określ obowiązki niani. Zrób to dokładnie, aby potem nie było niedomówień. Jeśli oczekujesz, że niania ma gotować posiłki dla dziecka  lub prać i prasować jego ubranka – zapisz to.

§3

 1. Do podstawowych obowiązków Niani należą m. in.*:

a)                 Osobista opieka nad Dzieckiem;

b)                Przygotowanie posiłków dla Dziecka (śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku, kolacji*) oraz karmienie Dziecka lub pomoc Dziecku w zjedzeniu posiłku;

c)                 Zabawa z Dzieckiem (rysowanie, czytanie książek, zabawy na świeżym powietrzu; rozwijanie zainteresowań Dziecka);

d)                Spacery z Dzieckiem (zgodnie z zaleceniami Rodziców);

e)                 Zajmowanie się higieną Dziecka (kąpiele, przewijanie, przebieranie);

f)                  Układanie Dziecka do snu (np. na poobiednią drzemkę);

g)                 Dbanie o porządek w pokoju Dziecka i miejscu zabawy;

h)                ………………..……………………………………………………………………………………………….

i)                  ……………………………………..………………………………………………………………………….

j)                  …………………..…………………………………………………………………………………………….

(np. nauka rysunku, nauka języków obcych, pranie i prasowanie odzieży dziecka itp.)

2. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia Niani rzeczy niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków ( np. ubrania na zmianę, żywność i napoje)

5. {WYNAGRODZENIE}

Tutaj określ wynagrodzenie wypłacane Niani. Stawkę możesz określić jako ryczałt lub za godzinę pracy. Wszystko zależy od uzgodnień z Nianią.

§4

 1. Za swoją pracę Niania będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie………………………………………brutto (słownie:…………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………..…………..)
 2.  Wynagrodzenie będzie wypłacane …………….……………., do …………………….. dnia  (z góry, z dołu) każdego miesiąca na następujący nr rachunku bankowego…………………………………………………………………..…………………………… bądź gotówką do rąk Niani – za pokwitowaniem.

6. {ROZLICZENIA Z ZUS}

Poniższe zapisy nie są konieczne.

§5

 1. Zleceniodawcy jako płatnik składek zobowiązują się do zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne Niani, w przypadku gdy wynagrodzenie opisane w §4 pkt. 1 umowy wyniesie kwotę przekraczającą wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 2. W wypadku opisanym w punkcie powyżej Zleceniodawcy są zobowiązani do opłaty składek od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącego w 2011 r. kwotę 1386 zł).
 3. Niania przystępuje/nie przystępuje* do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 4. W przypadku przystąpienia Niani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego składki na to ubezpieczenie – na zasadach dotyczących zleceniobiorców opłacać będą Zleceniodawcy, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 5. Zleceniodawcy zobowiązują się zgłosić Nianię do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego zgodnie z art. 36 ust 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. Zleceniodawcy zobowiązują się do składania deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych i innych dokumentów, określonych w art. 47 ust. 2c i 2f i art. 47a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru na podstawie art. 78. ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

7. {CZAS TRWANIA UMOWY}

Tutaj należy określić czy umowa zawarta jest na czas określony ( np. do ukończenia przez dziecko 3 lat) czy nieokreślony.

§6

 1. Umowa zostaje zawarta na czas………………………………………………………….………. (określony, nieokreślony)
 2. Gdy Dziecko ukończy 3 rok życia niniejsza umowa obowiązywać będzie do czasu zakończenia roku szkolnego w danym roku, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 3. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym niniejsza umowa obowiązywać będzie do czasu ukończenia przez Dziecko 4 roku życia, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 4. W przypadku braku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron w związku z ukończeniem przez Dziecko odpowiedniego wieku, o którym mówi ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 poczytuje się, że dalej niniejsza umowa stanowić będzie zwykłą umowę zlecenia opieki nad Dzieckiem Zleceniodawców, z pominięciem zapisów charakterystycznych wyłącznie dla umowy uaktywniającej.
 5. W przypadku utraty przez Rodziców zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

8. {ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY}

Tutaj zapisz zasady na jakich można rozwiązać lub zmienić umowę uaktywniającą.

§7 

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ……………..-miesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku utraty przez Rodziców zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.
 3. Zleceniodawcy zobowiązują się do niezwłocznego informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej, zgodnie z art. 52 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy uaktywniającej każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

9. {POSTANOWIENIA KOŃCOWE}

W tym miejscu przede wszystkim zapisz, że do zmiany umowy z nianią wymagana jest forma pisemna.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§10

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§11

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawcy:                                                                                                                                                                            Niania

Oczywiście to tylko przykład umowy uaktywniającej z nianią. Zapisy Państwa umowy z opiekunem mogą się różnić, ważne jednak  żeby umowa spełniała wymagania ustawowe.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

Niestety ,jestem nianią zatrudnioną\legalnie i muiszę powiedzieć ze oprucz składek to umowa nie jest akceptowana w np bankacjh i innych instytucjach

Niestety pomimo przeszło roku pracy i podpisanej umowy na następny podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny już kilka banków nie chce uznać dochodów z takiej umowy pomimo dostarczenia wszelkich dokumentów,zwykła umowa zlecenie jest korzystniejsza w takiej sytuacji.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279