Temida jest kobietą Temida jest kobietą

W wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (P 41/11) Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady, na jakich zwracano nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Trybunał zajął się sprawą na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Sprawa dotyczyła przepisu ustalającego pięcioletni termin przedawnienia dla składek nienależnie opłaconych, gdy ZUS przysługiwał termin dziesięcioletni na domaganie się od płatnika zapłaty należnych składek. Zachodziła więc nieuzasadniona dysproporcja między płatnikiem a ZUS.

 W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279