Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Czy ZUS zapłaci odsetki?

ZUS odmówił ci przyznania i wypłaty zasiłku, renty, emerytury, albo wypłacił świadczenie w zaniżonej kwocie, więc złożyłeś odwołanie od decyzji do sądu powszechnego. Batalia trwała rok, dwa (gdy ZUS złoży apelację, to na rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny czeka się nawet do 12 miesięcy), wygrałeś. W końcu otrzymujesz zaległe pieniądze.

Zwłoka w wypłacie świadczenia

ZUS przelewa tylko tyle, ile był winien, bez odsetek za zwłokę.

I tu bardzo często moi klienci pytają – czy ZUS ma prawo wypłacić zaległe świadczenia bez odsetek?

To zależy od tego jak przebiegało postępowanie wyjaśniające.

Gdy ZUS je wszczyna to kieruje do nas pismo z prośbą o przedstawienie konkretnych dokumentów, podanie nazwisk świadków czy odpowiedź na listę pytań. Można zostać wezwanym do ZUS i zostać „przesłuchanym”. Nie każdy wie, że warto aktywnie uczestniczyć w tym postępowaniu, bowiem nawet jeżeli ZUS wyda decyzję negatywną to będzie nam łatwiej w procesie  przed sądem.

Gdy prawomocnym wyrokiem sąd przyzna nam świadczenie wówczas ZUS ma 30 dni na wypłatę tego świadczenia wraz z odsetkami.

Często jednak wypłaca zaległe należności bez odsetek, twierdząc, że w procesie pojawiły się nowe okoliczności, które były mu nieznane w momencie ustalania prawa do świadczeń, zatem ostatnią okolicznością do przyznania świadczenia było wydanie prawomocnego wyroku przez sąd.

ZUS zapłaci odsetki po spełnieniu pewnych warunków

Warto tutaj przytoczyć kilka orzeczeń wyjaśniających problem:

Przez wyjaśnienie „ostatniej niezbędnej okoliczności” trzeba rozumieć wyjaśnienie ostatniej okoliczności koniecznej do ustalenia samego istnienia prawa wnioskodawcy do świadczenia. Wydanie przez organ rentowy niezgodnej z prawem decyzji odmawiającej wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy było możliwe wydanie decyzji zgodnej z prawem, w szczególności, gdy ubezpieczony wykazał wszystkie przesłanki świadczenia oznacza, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialność, choćby nie można było mu zarzucić niestaranności w wykładni i zastosowaniu prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2015, III AUa 188/14

Brak orzeczenia organu odwoławczego o odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, o którym mowa w art. 118 ust. 1a u.e.r.f.u.s. nie pozbawia ubezpieczonego prawa do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2015, III AUa 519/14

Mając na uwadze art. 118 ust. 1a u.e.r.f.u.s. in fine w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2009 r., należy przyjąć, iż odsetki przewidziane w art. 85 ust. 1 u.s.u.s. od kwoty świadczenia przyznanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy odmówił jego przyznania, a sąd stwierdzi w wyroku odpowiedzialność organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, należy naliczać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową decyzję uwzględniającą wniosek.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2014, III AUa 2204/13

Co to zatem oznacza w praktyce?

Nie lekceważ postępowania wyjaśniającego lub kontroli ZUS. Pamiętaj, że ważne jest nie tylko odwołanie od decyzji. Odpowiadaj dokładnie na pytania, przedkładaj żądane dokumenty, oświadczenia świadków czy też podaj ich dane. ZUS często prosi o te dane, ale do świadków nie dzwoni ani ich nie przesłuchuje. Jeżeli potem te same osoby będą świadkami w procesie masz większe szanse na to, że ZUS zapłaci odsetki. Pamiętaj, że gdy długo czekasz na wypłatę świadczenia – odsetki mogą stanowić pokaźną kwotę.

Jeżeli wiesz, że potrzebować będziesz pomocy specjalisty zwróć się do niego już na etapie kontroli czy postępowania wyjaśniającego, nie czekaj do wydania decyzji, lub co gorsza do wydania wyroku I instancji, który jest dla Ciebie niekorzystny.

 

 

Włącz się do dyskusji

Witam mam zapytanie odnośnie podstawy branej do wyliczenia kwoty renty.Czy ważna jest podstawa i wskaźniki gofin z momentu odwołania do sądu czyli 10.2016 czy data wydania wyroku 6.2018 i wskaźniki adekwatne dla tego obecnego kwartału.ważne jest również to iż w międzyczasie otrzymywałam dochody z różnych źródeł.Jak to zostanie policzone i od której kwoty liczone są odsetki ustawowe za błąd zusu.Niezdolność do pracy zostanie ustalona na 06.2015 tylko że do 9.2016 otrzymywalam świadczenie rehabilitacyjne, następnie zostałam pozbawiona renty.Proszę o pomoc albo też wskazanie podstawy prawnej.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279