Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Uwaga, uwaga – niech na baczności mają się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności. Jeżeli rozszerzasz prowadzenie działalności gospodarczej, to ZUS może chcieć od Ciebie kolejnej składki zdrowotnej. Problem dotyczy przedsiębiorców wykonujących wolne zawody. Tak wynika z jednej z ostatnich interpretacji wydanych przez ten organ. Już tłumaczę o co chodzi.

Przedsiębiorczyni na podstawie art. 34 prawa przedsiębiorców wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Warto pamiętać, że interpretację ZUS wydaje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie.

Pani prowadziła biuro rachunkowe i rozszerzała prowadzoną działalność o najem lokali. Jej zdaniem powinna opłacać dwie składki zdrowotne, bowiem od stycznia 2021 r. zmieniła się „definicja” wolnego zawodu.

Zadała takie pytanie:

Od 1 stycznia 2021 r. katalog tzw. wolnych zawodów został poszerzony o zawód „księgowa”. W związku z tym uważam, że powinnam opłacać dwie składki zdrowotne: jedną z tytułu prowadzenia działalności usług księgowych, a drugą z tytułu najmu lokali. Czy moje stanowisko jest słuszne? Ile będę musiała opłacać składek zdrowotnych od 01.2021 r. w związku z rozszerzeniem działalności o wynajem lokali?

Prowadzenie działalności gospodarczej, a składka zdrowotna

Co odpowiedział ZUS?

Właściwie nic nowego.

Najpierw wyjaśniono skąd się bierze obowiązek opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników,

Dalej ZUS wyjaśnia, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna oraz wynosi 9% jej podstawy.

Następnie wyjaśniono kwestię zbiegu tytułów do ubezpieczenia, którą reguluje art. 82 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Zajrzyjmy więc do ust. 5 tego artykułu i zobaczmy jakie rodzaje działalności gospodarczej wprowadza nam ustawa o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

5. Rodzajami działalności są:

1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;

6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;

7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

W tym wypadku interesują nas pt. 7-9

Zobaczmy, co powiedział ZUS. Moim zdaniem w tym uzasadnieniu nie ma ani jednego zdania analizy dokonanej przez Organ, ale do tego każdy kto ma do czynienia z ZUS-em powinien się chyba przyzwyczaić.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie usług księgowych – Biuro Rachunkowe. Ma zamiar poszerzyć swoją działalność o wynajem lokali. Opłaca tylko składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia usług księgowych, ponieważ jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne wynagrodzenie. Przedsiębiorca uważa, że powinien opłacać dwie składki zdrowotne: jedną z tytułu prowadzenia działalności usług księgowych, a drugą z tytułu najmu lokali.

Z takim stanowiskiem należy się zgodzić. Przedsiębiorca swoją pozarolniczą działalność gospodarczą – usługi księgowe prowadzi na podstawie wpisu do CEIDG i z tego tytułu powstał obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozszerzając już prowadzoną działalność, zakresie przedmiotowym różnym od działalności już prowadzonej, tj. wynajem lokali, powstanie również obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji powstanie obowiązek odprowadzania dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne – z dwóch źródeł.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz rozdział e-booka w prezencie!

Co wynika z przepisów?

Kto jest przedsiębiorcą?

To reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami:

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Nie znajdziemy tu przedsiębiorcy wykonującego tzw. wolny zawód. Każda osoba wykonująca wolny zawód zarejestrowana w CEIDG będzie przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcą będzie każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli działalność nie jest zawieszona – powstaje obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego i comiesięczne opłacanie tej składki.

Obowiązek zapłaty składki powstanie z momentem osiągnięcia pierwszego przychodu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2009 r. VI SA/Wa 631/09).

Przejdźmy do dalszej analizy.

Prowadzenie działalności gospodarczej a wolny zawód

Za wolne zawody, które mogą rozliczać się zryczałtowanym podatkiem dochodowym uważa się:

8)  wolny zawód – pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu;

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma natomiast definicji wolnego zawodu, odesłanie prowadzi w próżnię.

Naczęstsze kody tytułu ubezpieczenia dla przedsiębiorców to:

0510 – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (pomijam współprowadzących i uprawnionych do ulg, którzy mają inne kody)

0540 – osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu

Przyznam szczerze, że ja widnieję w ZUS z kodem 0510 i do głowy mi jeszcze nie przyszła ewentualna aktualizacja zgłoszenia.

Podsumowanie

Miało być tak dobrze, a wyszło jak zwykle.

Wydaje mi się, że nowelizując ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wolnych zawodów nie pomyślano o konsekwencjach w zakresie ubezpieczeń społecznych i składki zdrowotnej.

Problem powstał już na początku, gdy wszyscy zastanawiali się, czy wolne zawody mogą korzystać w tym roku z Małego ZUS-u Plus. Na razie jest ok. Nie wiadomo co będzie z ulgą na rok 2022.

W podatkach super, reszta już niekoniecznie.

Wychodzi na to, że prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zaliczone do wolnych zawodów w przypadku, gdy rozszerzają one prowadzenie działalności będzie rodziło obowiązek kolejnego zgłoszenia na druku ZZA.

Jeżeli więc rzecznik patentowy będzie chciał otworzyć dodatkowo np. myjnię samochodową lub fizjoterapeutka – sklep spożywczy to powinni oni opłacać dwie składki zdrowotne.

Prawda jest jednak taka, że ZUS o tym fakcie może dowiedzieć się gdy ktoś zgłosi się do kolejnej składki. Ewentualnie ZUS musi wszcząć postępowanie wyjaśniające i zapytać wprost co takiego robimy prowadząc działalność. Od naszego aktywnego uczestnictwa w tym postępowaniu może wiele zależeć. Prowadzenie działalności gospodarczej, jak widać może nieść wiele wyzwań.

Jeżeli chcesz nauczyć się „jak wygrywać z ZUS”, a właściwie przekonywać Organ do swoich racji ro zapraszam Cię na webinar – 25.03.2021 o godz. 20.00.

Co zyskasz uczestnicząc w webinarze?

Przede wszystkim poszerzysz lub usystematyzujesz wiedzę z zakresu postępowania wyjaśniającego i kontroli ZUS.

Nauczysz się przygotowywać pisma do ZUS z merytorycznym stanowiskiem w sprawie, a także zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Poprawisz obsługę Klienta w tym zakresie lub poszerzysz swoją ofertę o ten rodzaj usług.

A wszystko po to, żeby postępowanie ZUS zakończyło się umorzeniem sprawy lub wydaniem decyzji pozytywnej.

Pamiętaj – dobrze poprowadzone postępowanie przed ZUS ułatwia potem także prowadzenie sprawy sądowej. Co więcej może przyczynić się do wygranej w sprawie odsetek od nieterminowej zapłaty świadczenia przez Organ.

Do wyboru masz dwie opcje

  1. pakiet webinar
  2. pakier webinar + ebook + bonusy

Spotkajmy się 25. 03. 2021 r. na żywo!

webinar postępowanie
Webinar – postępowanie wyjaśniające i kontrola ZUS

Zdobądź wiedzę!

Włącz się do dyskusji

I rozumiem, że nie ma tu nic do rzeczy, czy jest się na ryczałcie, czy na zasadach np. ogólnych w podatku dochodowym? Zadzwoniłam dziś do ZUS (przypominam, jest sierpień 2021! a interpretacja z lutego!) i nikt tam nic o tym nie wiedział. Pani była bardzo zdziwiona, po moich naciskach zniknęła na 20 min „zasięgnąć języka”. Potem stwierdziła, że nie otrzymali żadnych wytycznych i nie może mi nic doradzić, poza zwróceniem się o własną interpretację indywidualną w tej sprawie. Do tej pory opierali się na ilości zgłoszeń do zdrowotnej (np. połączenie DG i byciu wspólnikiem spółki cywilnej). Tutaj uważała raczej, że nie wystąpiłaby konieczność podwójnego zgłoszenia na ZZA (z jakim kodem?), raczej wykazanie podwójnej podstawy w DRA… ale tak naprawdę nic nie wiedzą. Wariactwo.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279