Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Żłobek i klub dziecięcy

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech obowiązuje już niemal dwa lata. Dzięki jej wprowadzeniu przybywa miejsc w żłobkach oraz klubach dziecięcych.

Dotychczas dofinansowanie z budżetu państwa na otwarcie takiej placówki – z programu Maluch prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mogły otrzymać gminy. Podmioty prywatne zainteresowane prowadzeniem placówki opieki nad małymi dziećmi mogły jedynie startować w konkursie na dotację unijną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego  (nabór zakończono w grudniu 2012).

Aby poprawić skuteczność ustawy rząd przygotował jej nowelizację. Należy przyznać, że zapowiadane zmiany idą w dobrym kierunku.

W przypadku nowelizacji w zapowiadanym kształcie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej chcące założyć żłobek lub klub dziecięcy będą mogły starać się o dotację celową na pokrycie wydatków niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania placówki na równi z gminami. Dzięki temu przybędzie więcej miejsc w placówkach niepublicznych (rząd szacuje, że w 2013 r. zmiany przyniosą ok. 10 tys. nowych miejsc opieki nad maluchami, w tym 5 tys. w placówkach niepublicznych).

Znowelizowany art. 63 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech ma brzmieć:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.”

 Te podmioty to właśnie:

1)   gminy;

  2)   osoby fizyczne;

  3)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jedną ze zmian ma być także wzrost wysokości dotacji. Dotychczas w programie Maluch gminy otrzymywały maksymalnie 50% dofinansowania zadania, co sprawiało, że wiele gmin nie mogło starać się o dotację z braku środków własnych. Po zmianach wysokość dotacji ma wzrosnąć maksymalnie do 80% zadania.

Na taką dotację będą mogły liczyć gminy, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które złożą wniosek i zostaną wybrane w konkursie.

Jeżeli zasady nie ulegną zmianie o dofinansowanie będą mogły się starać podmioty już prowadzące żłobki i kluby dziecięce  – dla nowo tworzonych miejsc opieki nad dziećmi (np. na rozbudowę żłobka, czy kolejną placówkę).

Przedmiotem dofinansowania w Maluchu może być:

1. Wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,

2. Adaptacja istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,

3. Budowa lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,

Zatem będzie można otrzymać  dotację na kilka przedmiotów dofinansowania np. na budowę żłobka, prace wykończeniowe oraz jego wyposażenie.

Maluch

Pierwsza edycja konkursu ma zostać ogłoszone jeszcze w styczniu. Druga – po zmianach w ustawie, najprawdopodobniej w lipcu.

Co ważne – w tym roku do wydania jest aż 90 mln zł.

Jeżeli więc ktoś planuje otworzyć (powiększyć, lub otworzyć kolejną) placówkę opieki nad małymi dziećmi powinien rozważyć start w Maluchu w tym roku.

* Artykuł ukazał się również na portalu Wyborcza.biz

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

Bardzo dobra inicjatywa, program Maluch z pewnością zasługuje na sporą uwagę, szczególnie wśród osób chcących założyć ten rodzaj działalności. Dziękuję za rzeczowe informacje dotyczące programu. Pozdrawiam!

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279