fbpx
obniżenie podstawy wymiaru składek to częsta praktyka ZUS

Inspektor ZUS odpowie za błędne wyniki kontroli

Czasami przeglądam interpelacje poselskie (pisemne pytania skierowane do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra) i czytam odpowiedzi w nich udzielone.

Niedawno natknęłam się na interpelację nr 2962 w sprawie odpowiedzialności zawodowej inspektorów ZUS. Pytanie, jak i odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są ciekawym uzupełnieniem kwestii, które już poruszałam na tym blogu, a o których pisałam tutaj i tutaj.

Pytanie dotyczyło sytuacji, gdy w protokole kontroli inspektora ZUS nie stwierdzono w postępowaniu płatnika żadnych nieprawidłowości, a następnie płatnik po pewnym czasie poddawany jest kontroli ponownie.

Zatem czy:

1. zakres przeprowadzanej kontroli może być tożsamy z prowadzoną wcześniej kontrolą?

2.czy inspektor prowadzący wcześniej czynności kontrolne ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykrycia nieprawidłowości?

W odpowiedzi wskazano, że w przypadku wykrycia podczas kolejnej kontroli błędu poprzednio kontrolującego podmiot inspektora może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej i odwołany ze stanowiska przez Prezesa Zakładu, na wniosek głównego inspektora kontroli Zakładu jeżeli inspektor otrzymał ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną ujemną oceną dokonaną nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie później niż w ciągu roku od poprzedniej oceny (art. 93 ust. 4 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Oczywiście wskazano również wskazano również ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, ale o niej już pisałam i nie będę przytaczała zasad tej odpowiedzialności ponownie.

Niestety udzielający odpowiedzi w imieniu ministerstwa podsekretarz stanu rozmył swoją odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu kolejnej kontroli. Wspomniał wyłącznie, że od decyzji wydanej w sprawie indywidualnej przysługuje odwołanie do sądu na zasadach ogólnych.

Przypadki, jak opisany w interpelacji, gdy w wyniku ponownej kontroli inspektor (zazwyczaj inny, nie wysyła się tego samego inspektora ponownie) znajduje błędy, uchybienia, niezapłacone składki itp, a płatnik mimo, iż wcześniejsza kontrola uchybień nie wykazała i był przekonany że postępował dobrze zostaje wezwany np. do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami czasami się zdarzają.

Co w takim wypadku powinien zrobić kontrolowany powtórnie płatnik – złożyć do sądu odwołanie.

Podobny wpis
brak pełnomocnictwa ze strony ZUS
ZUS-sie szanuj proszę pełnomocnika strony przeciwnej!
Skontaktuj się z nami